• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prieš dvi dešimtis metų užgimę

   20 - ties metų sukakčiai paminėti Vincento Borisevičiaus gimnazija surengė konferenciją „Katalikiškų mokyklų raida Lietuvoje“.
   Už jubiliatę mokyklą Katedroje pasimeldę per iškilmingas šv. Mišias, kurias aukojo Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, konferencijos dalyviai stabtelėjo ties svarbesniais gimnazijos, 2008-2009 mokslo metus pradėjusios kaip pirmosios apskrity viešosios įstaigos, istorijos momentais, užfiksuotais nuotraukose. Žemaitės teatro salėje nuskambėjus gimnazijos himnui, konferenciją pradėjo šios pirmosios katalikiškosios mokyklos Lietuvoje, vienmetės su mūsų šalies atkurtąja Laisve, pirmasis kapelionas Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.
   Klaipėdos universiteto docentė Vainota Juškienė perskaitė pranešimą „Katalikiškų mokyklų raida tarpukario Lietuvoje“. Apie katalikiškų mokyklų raidą nuo 1990 metų kalbėjo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habilituotas teologijos daktaras kanauninkas Kęstutis Žemaitis.
   Dvidešimt metų - tai dar pats mokyklos žydėjimas. Tad jaunatviškai vikriai tuos metus savo prisiminimais perbėgo „į startą“ energingųjų penktokėlių palydėti buvusieji ir esamas mokyklos direktoriai: Angelė Raudienė, Vaclovas Vaičekauskas, Janina Bucevičiūtė ir Robertas Ežerskis. Kadangi mokyklai vadovavusi Jurgita Venclovienė atvykti negalėjo, jos atsiųstą nuoširdų laišką perskaitė konferencijos vedėja.

   Įtaigiu poetiniu žodžiu susirinkusiuosius šventiškai nuteikė gimnazijos skaitovai ir smuikininkė Valda Šemetaitė, parodę kartu su mokytojomis parengtą meninę kompoziciją „Prieš dvi dešimtis metų užgimę“ pagal buvusiųjų šios mokyklos jaunųjų literatų eilėraščius. Baigusius mokyklą ir joje besimokančius sujungė sesių Staponkučių- studenčių Justinos ir Marijos bei mokinukės Izabelės- giedama giesmė „Noriu tarnauti Tau“. Sužvarbusias gruodyje širdis sušildė gimnazistų šokis „Jaunystės sūkury“ (vadovė ir šokio kompozicijos autorė- mokytoja Jūratė Valatkienė). Jaunimą ir vyresniuosius pasidžiaugti mokykliniais metais įkvėpė mokytojo Tomo Gauryliaus su gimnazistais- dainininkais ir muzikantais- atliekama daina „Mokykla- brangiausi mūsų metai“ (muzika- Algimanto Bražinsko, žodžiai- mokytojos Elenos Šidlauskienės, vadovė- mokytoja Elena Martinkienė).
   Jubiliatus pasveikino rajono savivaldybės meras Valdemaras Ramšas, rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Petrauskienė, Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius Aldonas Gudaitis SJ ir Kretingos pranciškonų gimnazijos kapelionas Dainius Vaineikis- brolis Paulius.
Kapelionai katalikiškoje mokykloje labai svarbūs. Per dvidešimt metų jų turėta daug. Tad užbaigti konferenciją buvo pakviestas dabartinis dvasinis vadovas- gimnazijos kapelionas- vyskupo generalvikaras, daktaras prelatas Juozas Šiurys, kuriam mokyklos bendruomenė dėkinga už daug daug ką… Jis pasidžiaugė net tądien siautėjusia pūga, kuri būtent padėjo įrodyti savo meilę jubiliejų švenčiančiai mokyklai tiems, kurie, nepabūgę nepalankaus oro, visgi atvyko į konferenciją…
   Taigi, pasak gimnazijos direktoriaus Roberto Ežerskio, „…katalikiškos gimnazijos, kurioj ugdom krikščionį, vienas svarbiausių tikslų - vertybinis, dorinis ugdymas, o jos turtas - tai bendruomeniškumas, grindžiamas evangelinėmis tiesomis…Mokykla - lyg simbolinis statinys, kurį per visą jos gyvavimą nuolat reikia statyti, nes, jei sustosi, palaipsniui ji grius. Ogi mūsų gimnazija- dėkokime Dievui- net krizei siautėjant sutvirtėjusi žengia į savo trečią dešimtmetį.“