• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Direktoriaus metinės veiklos užduotys

Telšių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018-06-28 įsakymo Nr. A1-1052
9 priedas

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS ROBERTO EŽERSKIO
2018 METŲ UŽDUOTYS

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Pasiruošti naujai mokytojų etatinio apmokėjimo tvarkai

Naujai parengtos tvarkos taisyklės, mokytojų pareigybių aprašymai, pritaikyti mokytojų etatinio apmokėjimo tvarkai

Sklandžiai veikia mokytojų etatinio apmokėjimo tvarka: parengti mokytojų pareigybių aprašymai ir kiti su etatiniu apmokėjimo tvarka susiję dokumentai, pakoreguotos sutartys

2. Suorganizuoti ir pravesti respublikinę konferenciją ,,Vyskupo Vincento Borisevičiaus vertybių fondas: laisvė ir tiesa postmodernistinėje visuomenėje“

Propaguojamas gimnazijos savitumas bei aktyvinamas tėvų įsitraukimas į gimnazijos veiklą

Konferencijai ruošiasi ir pranešimus skaito visa gimnazijos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, tėvai

3. Stiprinti ir plėtoti patyčių, smurto ir žalingų įpročių prevencijos veiklas

Bendruomenė efektyviai taiko gimnazijoje vykdomų prevencinių programų priemones

Ne mažiau kaip 5 proc. tarp mokinių sumažėjęs patyčių lygis.

Gilinamos ir įtvirtinamos mokinių sveikos gyvensenos, prevencinės žinios ir praktiniai įgūdžiai. Nuolat kuriama ir tobulinama sveika ir saugi mokymosi aplinka. Gimnazija ir toliau išlieka sertifikuota Olweus mokykla

 

 Rizika, kuriai esant, nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos:

  1. teisės aktų kaita;
  2. nedarbingumas.

 Direktoriaus metų veiklos atskaita

Metų veiklos ataskaita pdf_jpg