• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mokinių elgesio taisyklės

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

                                                                                           

                                                                                            PATVIRTINTA
                                                                                            Telšių Vincento Borisevičiaus
                                                                                             gimnazijos direktoriaus                                                                                                                                         2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V- ......

 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

Bendros nuostatos

Mokinių elgesio taisyklės padeda užtikrinti saugią ir drausmingą mokymosi aplinką, leidžiančią mokiniams mokytis ir skatinančią kiekvieno mokinio pilietiškumą, kuris yra būtinas sėkmingai veiklai visuomenėje.

Vincento Borisevičiaus gimnazija siekia išugdyti mokinio atsakomybę, pagarbą kitiems, gimnazijai ir sau pačiam. Iš mokinių tikimasi, kad jie elgsis atsakingai, nekeldami pavojaus savo ir aplinkinių saugumui, sveikatai, mokymui(si). Gimnazija įvardija, ko tikimasi iš mokinių ir reikalauja priimtinų elgesio normų.

 

Mokinių teisės

1. Gauti informaciją apie gimnazijos vykdomas programas, mokymosi formas, savo pasiekimų vertinimą.

2. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.

3. Pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus, konsultacijas.

4. Keisti pasirinktą mokymosi dalyką pagal gimnazijoje nustatytą tvarką.

5. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą.

6. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje įstatuose numatyta tvarka.

7. Pamokų metu išvykti į sporto varžybas, olimpiadas, konkursus, ekskursijas, kitus renginius gimnazijos direktoriui ar pavaduotojui leidus.

8.Gauti socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir kapeliono teikiamą dvasinę pagalbą.

9. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviraiškos būreliuose.

10. Būti išrinktam į rajono, šalies mokinių savivaldos institucijas.

11. Gauti socialinę paramą teisės aktų ar gimnazijos nustatyta tvarka.

12. Kreiptis į gimnazijos direktorių, Mokinių prezidentūrą dėl gimnazijos mokinių elgesio taisyklių pakeitimo ar papildymo.

13. Įstatymų tvarka ginti savo teises.

Mokinių pareigos:

1. Sudarius Mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

2. Stropiai mokytis, nuolat lankyti gimnaziją, nevėluoti į pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties, laiku atnešti praleistų pamokų pateisinimo dokumentus pagal gimnazijoje nustatytą Lankomumo tvarką.

3. Pamokose turėti visas mokytojo nurodytas darbui reikalingas priemones, laikytis mokytojo nustatytos pamokos darbo tvarkos.

4. Laiku pateikti sveikatos būklę liudijančias pažymas.

5. Sąmoningai dalyvauti gimnazijos organizuojamuose pažangos ir pasiekimų patikrinimuose, užklasiniuose renginiuose.

6. Pasiekus aukštų atitinkamos ugdymo srities rezultatų, atstovauti gimnazijai rajono ir šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose.

7. Gerbti mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius, laikytis kultūringo elgesio bendravimo normų, Lietuvos Respublikos įstatymų.

8. Kultūringai elgtis ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, neskriausti silpnesnių už save mokinių, nesistumdyti, nebėgioti patalpose, sveikintis su visais mokytojais ir kitais bendruomenės nariais, svečiais.

9. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.

10. Gerbti ir puoselėti gimnazijos tradicijas, kurti naujas.

11.  Tausoti gimnazijos turtą.

11. Gimnazijoje vilkėti tvarkingą mokyklinę uniformą (pagal gimnazijoje nustatytą uniformos dėvėjimo aprašą), segėti gimnazijos ženklelį, pamokose būti be kepurės, striukės ir pirštinių.

12. Viršutinius drabužius laikyti rūbinėje.

13. Saugoti savo ir kitų asmeninius daiktus (gimnazija už jų saugumą neatsako).

13. Laikytis asmeninės higienos reikalavimų, kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga.

14. Mokslo metų pabaigoje ir išvykstant iš gimnazijos, pateikti klasės vadovui nustatytos formos atsiskaitymo su mokytojais ir biblioteka lapelį.

 

Mokiniams draudžiama

1. Ateiti į gimnaziją pavartojus svaigalų ar psichotropinių medžiagų, prisirūkius.

2. Atsinešti į gimnaziją (turėti, vartoti, platinti) alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, tabako ar kitų sveikatai ar gyvybei pavojingų medžiagų ir daiktų, elektroninių cigarečių.

3. Atsinešti daiktų (ginklų, žaislų ir kt.), nesusijusių su mokymo(si) procesu, žaisti azartinius žaidimus.

4. Atsinešti į gimnaziją garso įrašų, literatūros, laikraščių, žurnalų ir kitų leidinių, kurie skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.

5. Fotografuoti, filmuoti kitą mokinį ar mokytoją be jo sutikimo.

6. Propaguoti krikščionybei nepriimtinus ženklus, simbolius, niekinti kitus žmones dėl jų įsitikinimų.

7. Vartoti necenzūrinius žodžius ar gestus.

8. Naudoti fizinį, psichologinį smurtą prieš gimnazijos bendruomenės narius.

9. Sudaryti turtinius sandorius tarp mokinių, imti svetimus daiktus, apgaudinėti, gadinti ar pasisavinti gimnazijos turtą.

10. Naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis pamokų metu (telefonas pamokos metu turi būti išjungtas ir įdėtas į kuprinę. Priešingu atveju, po žodinio perspėjimo, jis gali būti paimtas (saugomas pas socialinį pedagogą) ir grąžinamas tik po pamokų.

11. Pamokos metu vaikščioti, triukšmauti ar kitaip trukdyti mokytojui vesti pamoką.

12. Savavališkai išeiti iš pamokos.

 

MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

 

1. Mokiniai gali būti skatinami:

1.1. už laimėjimus olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose renginiuose, atstovavimą gimnazijai;

1.2. mokymąsi aukštesniuoju lygiu ir pavyzdingą elgesį;

1.3. aktyvų darbą gimnazijos savivaldos organizacijose;

1.4. kitą veiklą (renginių vedimą ir pan.).

2. Skatinimo priemonės

2.1. padėka (žodžiu, raštu);

2.2. informacija apie laimėjimus ir pasiekimus gimnazijos internetinėje svetainėje;

2.3. nuotrauka gimnazijos stende;

2.4. ekskursija, išvyka.

3. Mokiniai gali būti skatinami:

3.1. po renginio, pasibaigus pusmečiui ar mokslo metams, klasės valandėlės, švenčių metu.

4. Skatinimo priemonė skiriama atsižvelgiant į pasiekto rezultato, laimėjimo reikšmingumą, atliktos veiklos svarbą.

5. Siūlyti skatinti mokinį gali klasės  vadovas, mokytojas, administracija ir kiti gimnazijos bendruomenės nariai žodžiu ar raštu pateikdami direktoriui rekomendaciją, kurioje nurodoma, už kokius pasiekimus ir kokią paskatinimo priemonę siūlo.

6. Padėkas direktorius  skiria įsakymu.

7. Drausminimo priemonės:

7.1. mokiniams drausminimo priemonės taikomos vadovaujantis Mokinių elgesio reglamentu, aprobuotu gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje bei patvirtintu direktoriaus.

7.2. mokiniams, nesilaikantiems Mokinio elgesio reglamento reikalavimų, mokytojas ar klasės vadovas pareiškia žodinį įspėjimą.

7.3. pasikartojus Mokinio elgesio reglamento pažeidimui, rašoma Drausmės pažeidimo pažyma (1 priedas), informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).

7.4. surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas – kviečiami tėvai (globėjai, rūpintojai), informuojami socialiniai pedagogai, mokinio elgesys aptariamas ir numatoma elgesio korekcija Vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams).

7.5. mokinys įpareigojamas asmeniškai arba viešai atsiprašyti nukentėjusįjį.

7.6. apie sunkų nusikaltimą, dažną mokinio elgesio taisyklių pažeidimą informuojamas Nepilnamečių reikalų specialistas.

7.7. rekomendacija keisti mokymosi įstaigą.

7.8. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo atlyginti mokyklai padarytus materialinius nuostolius (už sugadintą inventorių, baldus, pamestus vadovėlius ir pan.).

 

 

1 PRIEDAS

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA

 

..........................................

(data)

Mokinys(ė) ......................................................................................................., klasė.......................

Pamokos, pertraukos, renginio metu (pabraukti) :

o neturėjo mokymosi priemonių,

o trukdė pamoką,

o nedalyvavo ugdomojoje veikloje,

o savavališkai išėjo iš kabineto pamokos metu,

o naudojosi telefonais, mp3 grotuvais ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais,

o nuolat vėlavo į pamokas,

o praleidinėjo pamokas be pateisinamos priežasties,

o nepagarbiai, įžūliai, žeminančiai elgėsi su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos bendruomenės nariais,

o vartojo necenzūrinius žodžius,

o dalyvavo muštynėse,

o organizavo (inicijavo) muštynes,

o pastebėtas rūkantis mokykloje (mokyklos teritorijoje),

o pastebėtas apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų mokykloje (mokyklos teritorijoje),

o organizavo azartinius lošimus ir dalyvavo juose,

o tyčia sugadino mokyklos turtą,

o pasisavino svetimą daiktą,

o klasėje vilkėjo viršutinius rūbus,

o gimnazijoje buvo be uniformos,

o kita (įrašyti)......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

............................... ..............................................................................................................................

(mokytojo parašas) (mokytojo vardas, pavardė)

Mokinio drausmės pažeidimo priežasčių aiškinimas: .......................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

 

(mokinio vardas, pavardė)                                                                                                      (mokinio parašas)                                                                                                                 

Probleminė situacija aptarta:

Data

 

Numatyti sprendimo būdai

Su mokiniu

 

 

 

 

 

 

Su tėvais

 

 

 

 

 

 

Su klasės vadovu

 

 

 

 

 

 

Su socialiniu pedagogu

 

 

 

 

 

 

P.S. Pildo mokytojas, klasės vadovas, socialinis pedagogas.

 

Susipažinau:

Tėvai (globėjai, rūpintojai) .............................                .........................................

(parašas)                                           (vardas, pavardė)