• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Švietimo pagalba

Logopedas

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje dirba logopedė IRENA BANIENĖ. Ji
-  įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis;
-  numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms;
-  dirba individualiai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo, komunikacijos trūkumams koreguoti;
-  dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe;
-  konsultuoja mokytojus ir mokinių tėvus vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų klausimais;
-  darbe taiko logopedijos naujoves.

DARBO LAIKAS

PIRMADIENIS 11.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Logopediniai užsiėmimai.
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
ANTRADIENIS 10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 16.00
Logopediniai užsiėmimai.
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
Logopediniai užsiėmimai.
KETVIRTADIENIS  9.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Logopediniai užsiėmimai.
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
Logopediniai užsiėmimai.
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
PENKTADIENIS  9.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Logopediniai užsiėmimai
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.

Psichologas

PSICHOLOGINĖ PAGALBA GIMNAZIJOJE
Psichologinės pagalbos paskirtis: prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos  gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Psichologo veiklos sritys:
1. Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
2. Konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
3. Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
Pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
– mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
– mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
– mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
– Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Mokyklos psichologas skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku  tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija. (Pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-1215 ir LR ŠMM įsakymą „Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų“ 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1548).
 
Darbo vieta - 103 kab.

Savaitės diena       Kontaktinės darbo val.  Pietų pertrauka    Nekontaktinės darbo  val.
Pirmadienis               8.00- 15.30                12.00-12.30
Antradienis               8.00-16.30                 12.00-12.30
Trečiadienis                                                12.30-13.00         8.00-17.30
Ketvirtadienis            8.00-14.30                 12.00-12.30
Penktadienis                                               12.30-13.00        7.30-13.30  

Psichologė Jadvyga Ignotienė

 

Socialiniai pedagogai

 

Socialinių pedagogų teikiamos paslaugos

 

Ÿ       Administruoja mokinių nemokamą maitinimą.
Ÿ       Bendradarbiauja su kitais gimnazijos specialistais, pedagogais, auklėtojais, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos ir Ugdymo karjerai grupės veikloje.
Ÿ       Bendradarbiauja su socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Bažnyčia.
Ÿ       Gina vaikų teises ir atstovauja jų interesams.
Ÿ       Informuoja tėvus apie iškilusias problemas, gimnazijos nelankymo atvejus.
Ÿ       Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
Ÿ       Kartu su kitais bendruomenės nariais vykdo patyčių, smurto, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
Ÿ       Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
Ÿ       Konsultuoja mokinių tėvus ir šeimas mokinių socialinių įgūdžių ugdymo klausimais.
Ÿ       Konsultuoja mokytojus, auklėtojus mokinių adaptacijos gimnazijoje klausimais.
Ÿ       Lanko mokinius jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
Ÿ       Organizuoja mokinio reikmenų įsigijimą.
Ÿ       Padeda mokiniams ugdantis socialinius įgūdžius, adaptuojantis gimnazijoje bei visuomenėje.
Ÿ       Suteikia mokiniams pirmąją medicininę pagalbą, jei gimnazijoje nėra visuomenės sveikatos specialistės.
Ÿ       Vykdo mokinių pavėžėjimo apskaitą.

Socialinio pedagogo Valdo Dargužio darbo laiko grafikas

Savaitės diena 

Konsultavimas, talonų dalinimas 

Pietūs 

Darbo vieta

Pirmadienis 

745 – 1600

1200 – 1230

TVBG

Antradienis 

745 – 1600

1200 – 1230

TVBG

Trečiadienis 

745 – 1600

1200 – 1230

TVBG

Ketvirtadienis 

745 – 1200
1230 – 1600

1200 – 1230

Pradinėje mokykloje
TVBG

Penktadienis 

745 – 1545

1200 – 1230

TVBG

 

Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Daiva Jurgaitytė

(tel. 867601474)

Darbo laikas:
I.    08.00 – 11.00
      11.55 – 13.55
II.   08.55 – 10.35 (pradinėse klasėse)
      10.55 – 13.55
III.  08.00 – 12.00 (pradinėse klasėse)
IV.  08.00 – 08.45
      08.55 – 9.40 (pradinėse klasėse)
      09.50 – 13.00
V.   09.00 – 13.50

Specialiosios pedagogės pareigos:
1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje.
2. Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
3. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones.
7. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
8. Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūra mokykloje

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aurelija Danupaitė, tel. 60211
Mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose vykdantis Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi:

 1. puikiai išmanyti vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus, vaikų teises ir socialines garantijas, asmens sveikatos konfidencialumo reikalavimus, mokinių vystymosi ir ugdymo proceso ypatumus;
 2. asmeniniu pavyzdžiu propaguoti sveiką gyvenimo būdą, nepažeisti etikos normų;
 3. laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas;
 4. paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo būdus;
 5. atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir suteikti pirmąją pagalbą;
 6. vykdyti pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą;
 7. analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TVIRTINU
Direktorius

Aurelijus Laurinavičius
2018 m. rugsėjo 3 d.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS AURELIJOS DANUPAITĖS
2085 M. RUGSĖJO 1 D. – 2019 M. RUGPJŪČIO 31 D.
DARBO LAIKO GRAFIKAS

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Mokykla

Pirmadienis

7.45 – 16.15

12.00 - 12.30

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Antradienis

7.45 – 16.15

12.00 - 12.30

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Trečiadienis

7.45 – 12.00
( III mėn. trečiadienis)

12.30 – 16.15

12.00 - 12.30

Telšių suaugusiųjų mokykla Jaunimo skyrius

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Ketvirtadienis

7.45 – 16.00

12.00 - 12.30

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Penktadienis

8.00 – 14.45

12.00 - 12.30

Telšių raj. Viešvėnų pagrindinė mokykla                    

 PASTABA. Penktadieniais nuo 13.30 iki 14.00 val. Viešvėnai – Telšiai. Tarnybinė komandiruotė ( kelionė į ugdymo įstaigą).

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė                                                                                                         Aurelija Danupaitė

SUDERINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija
direktorius Robertas Ežerskis

 PATVIRTINTA
Telšių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus
2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V- 13

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO, VYKDANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE, PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, (toliau – specialistas) asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją.

II. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI

2. Kvalifikacijos reikalavimai – aukštojo universitetinio išsilavinimo bakalauro studijų baigimo diplomas, išduotas formalųjį švietimą vykdančio švietimo tiekėjo, patvirtinantis suteiktą visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
3
. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikaciją turinčiu laikomas asmuo, Lietuvos Respublikoje baigęs vieną iš šių studijų programų:
3.1. medicinos felčerio, felčerio - laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo studijų programas ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomus, papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 40 val. Visuomenės sveikatos priežiūros kursus bei iki 2007 metų birželio 1 dienos dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokyklose. Toks asmuo iki 2009 metų sausio 1 dienos gali dirbti visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, vykdančiu sveikatos priežiūrą mokykloje;
3.2. medicinos felčerio, felčerio – laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo studijų programas ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomus, papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. Visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimosi kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
3.3. užsienyje įgyta visuomenės sveikatos specialisto profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Specialistą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį darbdavys (įstaigos vadovas).
5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi žinoti ir suprasti:
5..1 visuminę (holistinę) sveikatos sampratą;
5.2. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;
5.3. mokyklos bendruomenės dalyvavimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, reikšmę, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus;
5.4. Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos bei vystimosi klausimais;
5.5. vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus;
5.6. vaikų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų epidemiologijos principus, epidemiologinės priežiūros pagrindines priemones, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus;
5.7. biostatistikos pagrindus;
5.8. vaikų sveikatos rodiklius;
5.9. veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai;
5.10. asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus;
5.11. vaiko organizmo vystimosi anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį vaiko organizmo vystimuisi;
5.12. vaikų teises ir socialines garantijas;
5.13. mokinių ugdymo proceso organizavimo ypatumus ir dienos režimą;
5.14. vaikų sveikos mitybos principus ir taisykles;
5.15. mokinių ugdymo aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams pagrindinius vertinimo principus;
5.16. bendravimo su mokyklų bendruomene būdus ir pagrindines priemones.
6. Specialistas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, biuro nuostatais, įstaigos vadovo įsakymais, biuro ir mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigų instrukcija.
7. Specialistas privalo išklausyti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus.

 

III. SPECIALISTO FUNKCIJOS

8. Organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
9. Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams):
9.1. ugdyti ir kontroliuoti asmens higienos įgūdžius;
9.2. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
9.3. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
9.4. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimą, skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
9.5. organizuoti priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
9.6. rūpintis fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;
9.7. rūpintis mokinių pervargimo profilaktika, rengti poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
9.8. dalyvauti sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
9.9. teikti informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais
10. Dalyvauti formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais:
10.1. vykdyti mokymo proceso organizavimo priežiūrą, atlikti mokymo planų, mokinių ugdymo krūvio įvertinimą;
10.2. teikti konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje, komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą;
10.3. stebėti mokyklos sporto varžybas ir reikalui esant suteikti medicinos pagalbą;
10.4. derinti sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę.
11. Vykdyti pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą:
11.1. kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoti jų rezultatus, informaciją apibendrinti ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikti mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
11.2. nustatyti ir koreguoti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų ir kt.) bei nustatyti jų paplitimą;
11.3. teikti informaciją apskrities visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
11.4. organizuoti mokykloje apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimą.
12. Vykdyti užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoti priemones epidemijai užkirsti.
13. Teikti pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
14. Teikti arba koordinuoti pirmą medicininę pagalbą vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.V-450 (sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą).
15. Tvarkyti medicinos dokumentus, kaupti ir savo veikloje taikyti metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
16. Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
17. Bendradarbiauti su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
18. Organizuoti susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.
19. Teikti pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.
20. Dalyvauti įgyvendinat sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
21. Rengti mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.
22. Naudotis informacinėmis technologijomis.
23. Vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu mokyklos bendruomenei.
24. Nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžianti profesinės etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių.

IV. SPECIALISTO TEISĖ

 

25. Specialistas turi teisę:
25.1. reikalauti, kad vadovas (darbdavys) užtikrintų darbe saugą ir sveikatą, nustatyta tvarka aprūpintų reikiamomis darbo priemonėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
25.2. teikti pasiūlymus mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
25.3. teikti pasiūlymus sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais;
25.4. dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, moksliniuose tyrimuose, kuriuose nagrinėjami su profesija susiję klausimai;
25.5. kelti kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose.

V. SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ

 

26. Specialistas atsako už:
26.1. mokiniams, mokyklos darbuotojams teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros kokybę ir rezultatus;
26.2. informacijos apie mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklių teisingą pateikimą bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
26.3. medicinos etikos ir deontologijos taisyklių laikymąsi;
26.4. tinkamą darbo laiko naudojimą;
26.5. darbo drausmės pažeidimus.
27. Specialistas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. SPECIALISTO PAVALDUMAS

28. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, tiesiogiai pavaldus biuro direktoriui.

Susipažinau ir sutinku:
..................................
( parašas)
.................................
( Vardas, pavardė )
...................................
( data )