• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Psichologas

PSICHOLOGINĖ PAGALBA GIMNAZIJOJE
Psichologinės pagalbos paskirtis: prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos  gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Psichologo veiklos sritys:
1. Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
2. Konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
3. Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.
Pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
– mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
– mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
– mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
– Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Mokyklos psichologas skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku  tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija. (Pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-1215 ir LR ŠMM įsakymą „Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų“ 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1548).
 
Darbo vieta - 103 kab.

Savaitės diena       Kontaktinės darbo val.  Pietų pertrauka    Nekontaktinės darbo  val.
Pirmadienis               8.00- 15.30                12.00-12.30
Antradienis               8.00-16.30                 12.00-12.30
Trečiadienis                                                12.30-13.00         8.00-17.30
Ketvirtadienis            8.00-14.30                 12.00-12.30
Penktadienis                                               12.30-13.00        7.30-13.30  

Psichologė Jadvyga Ignotienė