• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Daiva Jurgaitytė

(tel. 867601474)

 

 

Darbo laikas:

I.     08.00 – 14.00
II.   08.00 – 12.00 (pradinėse klasėse)
III.   09.00 – 14.00
IV.   08.00 – 13.00
V.   09.00 – 13.00

 

Specialiosios pedagogės pareigos:
1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje.
2. Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
3. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones.
7. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
8. Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

 

Specialiosios pedagogės veiklos planas 2013-2014 m.m.

 

Tikslas: Nuoseklus ir sistemingas mokinių, turinčių specialiuosius poreikius, ugdymas.
Uždaviniai: Atlikti mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, pradinį įvertinimą.
Kuo daugiau įtraukti tėvus į vaiko mokymosi procesą.
Lavinti sutrikusias pažinimo funkcijas ir šalinti mokymosi negales.

Laukiamas rezultatas: Efektyvus specialiosios – pedagoginės pagalbos mokiniams teikimas gimnazijoje.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Laikas

Atsakingas

Laukiami rezultatai

1

Kabineto paruošimas naujiems mokslo metams.

Iki 09 - 20

 

Tinkamos ugdymui aplinkos sukūrimas specialiųjų poreikių mokiniams

2

Susipažinti su naujai atvykusių mokinių specialiaisiais ugdymosi poreikiais.

Iki 09 - 30

Spec. pedagogė

Pagal poreikius ir rekomendacijas bus teikiama specialioji pagalba.

3

Patikslinti specialiųjų poreikių mokinių sąrašą.

Iki 09-20

Spec. pedagogė

Sudaromas naujas mokinių sąrašas pagal naujai gaunamus duomenis iš Telšių PPT.

4

Konsultuoti mokytojus rengiant pritaikytas ugdymo programas.

Iki 09 – 30 pagrindi-nis srautas (ir visus metus pagal poreikį)

Spec. pedagogė

Nuoseklus ir sistemingas ugdymo turinio planavimas, bendras specialistų ir mokytojų ugdymo tikslų ir uždavinių derinimas

5

Sudaryti specialiųjų pratybų tvarkaraštį.

Iki 09-20

Spec. pedagogė

Pagal nustatytą grafiką mokiniai lankys pratybas

6

Derinti specialiąsias pratybas su bendru ugdymo procesu pagal mokyklos ugdymo programą.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Bendradarbiavimas su pedagogais, ugdymo turinio ir laiko suderinimas su bendruoju ugdymo planu.

7

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, sąrašą pateikti Telšių pedagoginei psichologinei tarnybai.

Iki 10-01

Spec. pedagogė

Informacijos pateikimas.

8

Konsultuoti mokinius ir tėvus ugdymo turinio planavimo ir specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos klausimais.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Bendradarbiavimo su tėvais plėtotė.

9

Nuolatinis mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos aptarimas su pedagogais, mokiniais, tėvais.

Visus mokslo metus pagal poreikį

Spec. pedagogė

Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, sukurti ir išlaikyti teigiamus santykius, pabrėžiant vaikų laimėjimus ugdomosios veiklos metu.

10

Penktokų ir pirmokų adaptacijos mokykloje ir pasiekimų analizė, pirminiai specialiųjų poreikių vertinimai.

Rugsėjį, spalį, lapkritį,

(o vėliau pagal poreikį).

Spec. pedagogė

Kuo objektyvesnis informacijos apie specialiuosius ugdymosi poreikius sukaupimas ir tų poreikių patenkinimas remiantis ja.

11

Konsultuoti pedagogus dėl konkrečių specialiųjų poreikių vaikui skirtų mokymo metodų, formų, priemonių, vietos parinkimo ir jų taikymo efektyvumo.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo efektyvumas

12

Supažindinti pedagogus su naujausia metodine literatūra, pateikti medžiagą iš seminarų ir konferencijų apie specialųjį ugdymą.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Pedagogų švietimas

13

Dalyvauti mokyklos specialiojo ugdymo komisijos darbe bei metodiniuose ir pedagogų tarybos posėdžiuose.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Teikiama informacija, bendradarbiaujama.

14

Individualūs susitikimaisu tėvais. Aptariami mokinių specialieji ugdymosi poreikiai, pateikiama išsami informaciją apie mokymą ir įvertinimo rezultatus.

10 mėn. pradžioje (pagal poreikį 04 mėn.)

Spec. pedagogė

Tėvų švietimas

15

Dalyvauti 2 klasių tėvų susirinkimuose ir supažindinti su spec. pedagogės darbo specifika, vaiko gerovės komisijos veikla.

 

Pagal

2 kl. mokytojų veiklos planą

Spec. pedagogė

Bendradarbiavimas su tėvais.

16

Derinti specialiųjų pratybų

tvarkaraštį 2013-2014 m. m. II-ajam pusmečiui.

Iki 2014-01-21

Spec. pedagogė

Bendradarbiavimas su pedagogais

17

Kartu su tėvais spręsti iškilusius sunkumus, esant reikalui, kreiptis į vaiko gerovės komisiją ir PPT.

Esant poreikiui

 

Spec. pedagogė

Bendradarbiavimas su tėvais ir PPT.

18

Bendradarbiauti su gimnazijos logopede, aptarti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo procesą.

Visus mokslo

metus

Spec. pedagogė

Specialiųjų ugdymo poreikių tenkinimo efektyvumas

19

Dalyvauti Telšių miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės grupės (būrelio) veikloje.

Pagal planą

Spec. pedagogė

Savišvieta

20

Klausytis lektorių paskaitų Telšių švietimo centre įvairiais spec. ugdymo klausimais.

Pagal švietimo centro planą

Spec. pedagogė

Kvalifikacijos kėlimas

21

Dalyvauti PPT rengiamose paskaitose ir seminaruose.

Pagal planą

Spec. pedagogė

Kvalifikacijos kėlimas

22

Dalyvauti Lietuvos specialiųjų pedagogų asociacijos renginiuose.

Pagal planą

Spec. pedagogė

Kvalifikacijos kėlimas

23

Domėtis informaciniame biuletenyje „Valstybės žinios” išleistais įstatymais, naujausia literatūra, švietimo ir specialiojo ugdymo naujovėmis.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Savišvieta

24

Įsigyti naujausią literatūrą specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais ir ugdymo priemones, kabineto turtinimui.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Priklausomai nuo lėšų