• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Daiva Jurgaitytė

(tel. 867601474)

Darbo laikas:
I.    08.00 – 11.00
      11.55 – 13.55
II.   08.55 – 10.35 (pradinėse klasėse)
      10.55 – 13.55
III.  08.00 – 12.00 (pradinėse klasėse)
IV.  08.00 – 08.45
      08.55 – 9.40 (pradinėse klasėse)
      09.50 – 13.00
V.   09.00 – 13.50

Specialiosios pedagogės pareigos:
1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje.
2. Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
3. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones.
7. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
8. Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.