• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vaiko gerovės komisija

Elgesio vertinimo reglamentas pdf_jpg

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

TVIRTINU
Direktorius 

Robertas Ežerskis
2017-02-09

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017 M.

TIKSLAS
Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
UŽDAVINIAI:
1. Organizuoti įvairius prevencinius renginius: susitikimus, diskusijas, paskaitas, klasių valandėles gimnazijos bendruomenei aktualiomis temomis.
2. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą.
3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklos ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
4. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
5. Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje.

Eil. Nr.

VEIKLA

PERIODIŠKUMAS

 

ATSAKINGI

PASTABOS

1.

Sudaryti Vaiko gerovės veiklos planą 2017 m.

Iki 2017-01-31

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė

 

2.

Posėdis, skirtas mokinių mokymosi, elgesio ir lankomumo problemoms spręsti.

Kiekvieno mėnesio III ketvirtadienį

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė

 

3.

 Organizuoti pasitarimus dėl mokinių elgesio reglamento laikymosi, pasiūlymų teikimas ir priemonių numatymas.

1-2 kartus per mėn.

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė, VGK nariai

 

4.

Klasių socialinių pasų sudarymas.

Iki 2017-10

Socialinis pedagogas V. Dargužis

 

PREVENCINĖ VEIKLA

5.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos integravimas į ugdymo procesą.

Visus metus

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė,
dalykų mokytojai, klasių vadovai

 

6.

Saugaus eismo, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos programų integravimas į ugdymo procesą.

Visus metus

Direktorius R. Ežerskis, direktoriaus pav. D. Simanauskienė, VSPS A. Danupaitė, socialiniai pedagogai Valdas Dargužis, Eugenijus Zakarauskas, S. Damanskis, klasių vadovai

 

7.

Prevencinės programos vykdymas:
- gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 6-8 kl. mokiniams;
-„Pauglystės kryžkelės“ (Lions quest), 5 kl. mokiniams;

 Visus metus (1 k. / 2 mėn.)

 (1 k. / mėn.)

Socialiniai pedagogai V. Dargužis, E. Zakarauskas

 

 

 

8.

Paskaita tėvams „Amžiaus ypatumai ir auklėjimo metodikos“.

Atskirai kiekvienoje klasėje tėvų susirinkimų metu (pagal poreikį).

Psichologė J. Ignotienė

 

9.

Žalingų įpročių prevencijos programos vykdymas:

- renginys, skirtas Pasaulinei dienai be tabako;

- renginys, skirtas Tarptautinei nerūkymo dienai.

Pagal atskirą grafiką:

 

2017-11-15

2017-05-31

Psichologė J. Ignotienė, VSPS

A. Danupaitė, socialiniai pedagogai V. Dargužis, E. Zakarauskas, klasių vadovai;

 

10.

Renginys, skirtas Tarptautinei AIDS dienai paminėti.

2017-12-01

Psichologė J. Ignotienė, VSPS

A. Danupaitė, socialinis pedagogas V. Dargužis;

 

11.

Prevencinės programos vykdymas:

Vaikų emocinės išraiškos kontrolės grupė (VEIK)

Nuo rugsėjo mėn.

Psichologė J. Ignotienė, specialioji pedagogė D. Jurgaitytė, socialiniai pedagogai V. Dargužis, E. Zakarauskas,

 

12.

Sveikos gyvensenos programos „Sveika mityba ir fizinis aktyvumas – geros savijautos šaltinis“ vykdymas:

-  Pasaulinė psichinės sveikatos diena;

-          paskaitos - diskusijos klasėse apie sveiką mitybą;

-          Pasaulinė diena be triukšmo

-          Judėjimo sveikatos labui paminėjimas.

 

 

 

2017-10

2017 m.

 

2017-04

2017-05-10

Dir. pav. D. Simanauskienė, psichologė J. Ignotienė, VSPS A. Danupaitė, socialinis pedagogas ,

V. Dargužis, mokytojai,

M. Krajinskienė, L. Norvilienė,

T. Gaurylius, klasių auklėtojai, pradinių klasių mokytojos;

 

13.

Savaitė be patyčių.

Kovo 20-26 d.

Psichologė J. Ignotienė, VSPS A. Danupaitė, socialiniai pedagogai 

V. Dargužis, E. Zakarauskas; dailės mokytoja L. Kaziukonė, klasių vadovai

 

14.

Specialistų planuose numatyti tyrimai ir jų pristatymas mokyklos bendruomenei (žr. specialistų planus).

  1. Tyrimas „Naujai atvykusių mokinių gimnazijoje adaptacija“ ( 6-IVg. kl.)
  2. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos profilaktinių mokinių sveikatos patikrinimo rezultatai.
  3. Tyrimas“ Penktokų adaptacija“

 

  1. Tyrimas pagal Gardnerio metodiką (polinkių ir gebėjimų) II gimn.klasėm.
  2. Tyrimas „Vaikų pasirengimas pirmai klasei“ (Tik su tėvų pageidavimu)
  3. Tyrimas „Patyčių paplitimas tarp 5-6 klasių mokinių“.

 

 

2017-11

 

2017-11

 

2017-10-11 mėn.

2017-03

2017-09

2017-03 mėn.

 

 

Socialiniai pedagogai V. Dargužis, E. Zakarauskas;

VSPS A. Danupaitė

Psichologė J. Ignotienė, VSPS A. Danupaitė

Psichologė J. Ignotienė

Psichologė J. Ignotienė

Psichologė J. Ignotienė, A. VSPS Danupaitė, socialiniai pedagogai V. Dargužis, E. Zakarauskas

 

15.

Individualių pokalbių „Tėvai-mokinys-pagalbos mokiniu specialistai-klasės vadovas“ organizavimas

Pagal poreikį, taip pat po signalinių pusmečių išvedimo

Klasių vadovai, pagalbos mokiniu specialistai

 

SPECIALUSIS UGDYMAS

16.

Kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių ir specialiųjų poreikių mokinių sąrašų sudarymas.

2017-01; 2017-09;

Specialioji pedagogė D. Jurgaitytė, psichologė J. Ignotienė, logopedė I. Banienė

 

17.

Mokytojų parengtų pritaikytų  ir individualizuotų programų aprobavimas.

2017-09

Specialioji pedagogė

D. Jurgaitytė

 

18.

Individualūs susitikimai su specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvais.

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminis įvertinimas

Specialioji pedagogė D. Jurgaitytė, psichologė  J. Ignotienė

 

19.

Namuose mokomų mokinių ugdymo rezultatų aptarimas.

Pagal poreikį

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė

 

20.

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo rezultatų aptarimas su dėstančiais mokytojais ir tėvais.

2017-02;

Specialioji pedagogė D. Jurgaitytė,  direktoriaus pav. D. Simanauskienė

 

21.

Nuolatinis mokinių pasiekimų ir pažangos aptarimas su pedagogais, mokiniais, mokinių tėvais.

Visus metus pagal poreikį

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė,
specialioji pedagogė D. Jurgaitytė , logopedė I. Banienė, psichologė J. Ignotienė

 

22.

Pagalbos mokiniams specialistų pedagoginės veiklos priežiūros vykdymas, rekomendacijų teikimas.

Visus metus pagal poreikį

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė

 

 

KRIZIŲ VALDYMAS

23.

Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą.

Esant krizinei situacijai

Gimnazijos administracija, VGK