• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ugdymas karjerai

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

UGDUMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2015 M.

 

Tikslas:      sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokyklos aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymui visą gyvenimą.

Uždaviniai: siekiama, kad mokiniai:
·        
pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
·        
rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
·        
remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtu adekvačius karjeros sprendimus;
·        
remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tiklus, sudarytu ir nuolat atnaujintu karjeros planą;
·        
mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytu ir tobulintu karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

 

Eil. nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingi asmenys

Dalyviai

Numatomi rezultatai

1.

 Ugdymo karjerai veiklos plano rengimas.
Karjeros plano patvirtinimas.

 

06 mėn.

Karjeros koordinatorius,
administracija.

 

Karjeros koordinatorius.

Plano parengimas. Koordinacinės grupės subūrimas.
Mokinių ugdymas karjerai integruojamas į ugdymo turinį, neformaliojo ugymo turinį.

2.

Karjeros paslaugų stebėsena ir kitos kokybės užtikrinimo priemonės

Pagal poreikį

Karjeros koordinatorius,

administracija.

 

Karjeros koordinatorius.

Karjeros paslaugų kokybės būdų gerinimo paieška. Karjeros koordinatorių veiklos aptarimas su karjeros konsultantu.

 

Ilgalaikio plano vykdymas, tikslinimas, rezultatų fiksavimas.

 

Pagal poreikį

Karjeros koordinatorius,
administracija.

 

Karjeros koordinatorius.

Plano koregavimas pagal poreikį, pasikeitus numatytoms veikloms. Rezultatų fiksavimas.   

 

Mėnesio veiklų detalizavimasis.

Pagal poreikį

Karjeros koordinatorius,

administracija.

 

Karjeros koordinatorius.

Detalaus ugdymo karjerai plano sudarymas mėnesio laikotarpiui.

3.

Informacijos apie projektą, karjeros ugdymo programos ir koordinatoriaus prisistatymas mokiniams bei tėvams internetinio tinklapio pagalba.
Komunikavimas mokyklos interniatiniame puslapyje, stende.
Komunikavimas mokyklos tinklapyje.

Pagal poreikį

Karjeros koordinatorius,
Administracija.

Mokytojai, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, mokiniai, tėvai.

Suteikta informacija tėvams.
Informacijos teikimas bei naudingos nuorodos. Skelbti informaciją apie karjeros paslaugas, įvykusius renginius.

 

Komunikavimas apie karjeros paslaugų sistemą

 

Pagal poreikį

Karjeros koordinatorius,

Administracija.

Mokytojai, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, mokiniai, tėvai.

Supažindinti mokinius ir tėvus su karjeros paslaugų sistema mokykloje, padedant mokiniui sąmoningai rinktis

4.

Karjeros ugdymo programos pristatymas.

 

01 mėn.

Karjeros koordinatorius.

Mokiniai, klasės auklėtojai.

Ugdymo karjeros programos pristatymas, bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene.

 

Integravimo modelio aptarimas. Ugdymo karjerai kursas bus integruotas į tikybos, technologijų, dailės, lietuvių ir užsienio kalbų pamokas.
Išanalizuoti tikybos, technologijų, dailės, lietuvių ir anglų kalbos dalykų teminius planus ir išsiaiškinti kaip Ugdymas karjerai integruotas ir kaip gali būti integruojamas į mokomuosius dalykus.
Integravimo modelio aptarimas. Ugdymo karjerai kursas bus integruotas į numatytų dalykų pamokas.

Spalio mėn. ir gruodžio mėn.

 

 

Integruotų pamokų planų parengimas.
UK programos įdiegimas į ugdymo procesą.

 

Integravimo į(si)vertinimas kaip/kiek realiai vyksta integravimas.

Integruotų pamokų vedimo aptarimas, dalyvaujant dalykų mokytojams ir koordinacinei grupei.

 

 

Klasių auklėtojai, ugdymo karjerai koordinatorius.

UK programos integravimas į ugdymo proceso dalykus.

 

Susitikimai su žymiais krašto žmonėmis
Netradicinės pamokos

Kovo mėn.

 

 

Supažindinti mokinius su įvairiais specialistais

 

Savęs pažinimo kompetencijos ugdymo metodikos
Užsiėmimų tema "Savęs pažinimo svarba renkantis profesiją" ( 8-IVg klasės)

Pagal poreikį

 

 

8- IVg  klasių mokiniai tema:"Savęs pažinimo svarba renkantis profesiją"

 

Išvykos, atviras dienas ugdymo įstaigose

Vasario – gegužės mėn.

 

 

Pagalba mokiniams renkantis, kur studijuoti toliau

 

Individualios karjeros konsultacijos  mokiniams ir mokytojams
Profesinis orientavimas Lietuvoje;Ugdymo karjerai paslaugos
Profesinio orientavimo resursai: supažindinamas su MUKIS, Kam to reikia.

Pagal poreikį

 

 

Informacijos sklaida  mokytojams.

5.

Mokyklos ugdymo karjerai situacijos analizė.

01 mėn.

Koordinacinė grupė.

Mokiniai, klasės auklėtojai.

Išsiaiškinamas mokinių požiūris, žinios apie karjeros planavimą.

7.

Karjeros paslaugų metinio plano rengimas.

01 mėn.

Koordinacinė grupė

Mokiniai, tėvai, klasės auklėtojai.

Parengtas metinis veiklos planas.

 

Seminaras mokykloje apie karjeros ugdymą
Organizuoti seminarą, pasikviesti lektorių

Pagal poreikį

 

 

 

8.

Individualios ir grupinės konsultacijos.

Nuolat, pagal poreikį.

Koordinacinė grupė.

Mokiniai, klasės auklėtojai, mokytojai.

Mokiniams teikiama profesionali pagalba renkantis tolimesnį mokymosi kelią .

 

Savianalizės anketos 8-IVg  klasių mokiniams. 

Nuolat, pagal poreikį.

Karjeros koordinatorius, psichologas.

8-IV g klasių mokiniai, klasių auklėtojai .

Teikiama informacija, bendradarbiaujama su mokyklos bendruomene
Mokiniai mokosi pažinti, suvokti vertinti save. Suvokia savižinos svarbą planuojant ateitį.
Mokosi planuoti karjerą.

 

Kultūrinė - pažintinė diena ,,Karjeros diena su tėvų profesija"

Birželio mėn.

 

 

Mokinių supažindinimas su profesijomis, darbo galimybėmis.

 

Tikslinis karjeros informacijos suteikimas įvairių renginių metu arba individualiai, atliekant testus.

 

 

 

Karjeros koordinatorių pagalba priimant karjeros sprendimus.

9.

Dalyvavimas respublikiniuose, regioniniuose ir rajoniniuose seminaruose, apmokymuose.

Nuolat, pagal poreikį.

Karjeros koordinatorius.

Koordinacinė grupė, klasių auklėtojai

Vykdoma informacijos sklaida, profesinis tobulėjimas.

10.

Informaciniai veiklinimo vizitai

Ekskursijos į įmones, įstaigas

Nupolat pagal poreikį

 

 

Mokinių socialinių įgūdžių lavinimas.

 

Karjeros koordinatorius Valdas Dargužis