• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prevencinės programos

 
image

Mokykloje vykdoma prevencinė programa VAIKŲ EMOCINĖS IŠRAIŠKOS KONTROLĖ (VEIK)
VEIK programos tikslai:
* Padėti vaikams suprasti, kad yra ryšys tarp minčių, jausmų ir elgesio;
* Mokyti vaikus stebėti savo emocines būsenas, atpažinti ir įvardinti jausmus, fiziologinius ir jausmų signalus;
* Stiprinti savitvardą ir impulsų kontrolę, parodant būdus, kaip galima nukreipti impulsyvų elgesį socialiai priimtina linkme;
* Mokyti laikytis ribų;
* Ugdyti toleranciją stresui;
* Lavinti gebėjimą suprasti kitus žmones, mokyti atjausti (tam reikia išmokti klausytis kitų);
* Keisti nepriimtiną elgesį tinkamu;
* Ugdyti moralinę atsakomybę;
* Mokyti ieškoti tinkamų problemų sprendimų būdų.

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa

 
image

2017-2019 metais gimnazijoje buvo įgyvendinama Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. Mokytojai, kiti gimnazijos darbuotojai rinkosi į Mokymų ir supervizijų grupes, kur analizavo patyčių prevencinės programos nuostatus, metodus, vadovaujami grupių vadovų, diskutavo apie patyčių atvejus ir kartu ieškojo sprendimų būdų.
Klasių auklėtojai, pagalbos vaikui specialistai vedė klasės valandėles, su mokiniais stebėjo mokomuosius filmus, kitą vaizdo medžiagą, kūrė ir analizavo situacijas, aptarė patyčių ir smurto daromą psichologinę žalą.
2017 metais, prieš programos įgyvendinimą, buvo atliktas tyrimas apie patyčių ir smurto paplitimą gimnazijoje tarp 3-II klasių mokinių. Toks pat tyrimas pakartotas ir 2019 metais, baigiant programą.
Tyrimų rezultatai parodė, kad patyčias patiriančių mokinių sumažėjo nuo 15 proc. iki 12 proc. Tai gera naujiena. Taip pat ir mokiniai, ir mokytojai pastebi, kad  lengviau atpažįstamos patyčių situacijos, nebijoma diskutuoti ir įvardinti, jog toks  elgesys netinkamas. Vis dažniau vaikai kreipiasi pagalbos į mokytojus, auklėtojus, kitus darbuotojus, atviriau apie bendravimą kalbasi grįžę iš mokyklos su tėvais.
Siekdami užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programos vertybinių nuostatų tvarumą ir  programoje taikomų priemonių tęstinumą, mūsų gimnazijoje 2019-2021 metais bus įgyvendinama Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS).
Gimnazijoje ir toliau bus stengiamasi sukurti palankų  mokytis, dirbti ir bendrauti klimatą. Todėl ypač bus skatinama ir toliau laikytis 4 prieš patyčias nukreiptų taisyklių tiek klasėse pamokų metu, tiek visoje mokykloje.
Taisyklių priminimas:
* Mes nesityčiosime iš kitų.
* Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojamasi.
* Mes stengsimės bendrauti su tais. Kurie yra atstumti.
* Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.