• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sielovada

Rožių lietus, kylantis į dangų

 
image
image
image

-Kas yra Rožinis?
-Tai supinta  gražių maldų rožė.
Spalis - Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Todėl  mūsų gimnazijoje tradiciškai kiekvieną spalio mėnesio rytą yra kalbamas Rožinio slėpinys. Aktų salėje suskamba giesmės, intencijos ir dešimt maldų „Sveika, Marija“. Visų žvilgsniai nukreipiami į Fatimos statulą, kuri stovi viduryje,  žvelgia į kiekvieną atėjusį,  klausosi ir  tarsi motiniškai saugo bei globoja. Taip vykdavo Rožinio maldos rytmečiai anksčiau...
Ar ši graži vieningos maldos tradicija išliko ir šiais metais (pandemijos laiku)? Taip! Tiktai  šiek tiek  kitaip.  Šiemet kiekviena klasė paskirtu laiku su broliais saleziečiais: kun. Oliver (I-IV kl.), kun. Alexis (5-8 kl.) ir kapelionu Pier (1-4 kl.), meldžiasi savo klasėse. Kasdien prieš pamoką triskart  sukalbama malda „ Sveika, Marija“- už Šeimą, už Mokyklą ir už Tėvynę.
 Pirmąją Rožinio dieną, spalio 1d.,  Ia kl. gimnazistai ir 5a kl. mokiniai, meldėsi gimnazijos koplyčioje ir savo  intencijas patikėjo  Dangaus Motinai.
4b kl. mokiniai,  suklaupę prie Švč. Mergelės Marijos Šv. Antano Paduviečio Katedroje, nuoširdžiai prašė Jos užtarimo, meldė savo mokytojai Onai sveikatos. Kiekvieno uždegta žvakutė tarsi pratęsė maldą.
Antrokėliai  tą dieną „pavirto“ piemenėliais, nes Marija myli paprastas ir nuolankias širdis. 

Visiems palaimintų mokslo metų!

 
image

Jau daugelį metų mūsų gimnazijos nauji mokslo metai pradedami prašant Dievo palaimos. Šiemet taip pat mokyklos bendruomenės nariai pirmiausia rinkosi į Telšių miesto areną, kur vyko renginys, skirtas mokslo metų pradžiai. Pradžioje iškilmingai suėjus abirturientams aidėjo mokyklos himno žodžiai: „Palaimink, Dieve, mūs mokyklą šviesią...“ Po to iškilmingas Šv. Mišias Šventajai Dvasiai aukojo JE  Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.  Visiems buvo puiki proga susipažinti su naujai paskirtu mūsų ganytoju ir paklausyti jo minčių. Šv. Mišių metu skambėjo giesmės, atliekamos  Ernestos Dargužienės bei gimnazijos choro (vadovė muzikos mokytoja Aušra). Priėmus palaiminimą, šventinis renginys tęsėsi toliau.
 Sveikinimo žodį tarė Telšių miesto meras Kęstutis Gusarovas ir kiti svečiai, skambėjo  dainos. Taip pat bendruomenė susipažino su  keturiais broliais saleziečiais, atvykusiais  iš trijų pasaulio žemynų. Dabar jie mokosi lietuvių kalbos, bendradarbiauja su mokytojais ir rūpinasi mokinių sielovada. 

 

Don Bosko vasara – linksmybių metas

 
image
image

   Rugpjūčio mėnesį tris savaites mūsų mokykloje nebuvo ramu. Joje linksmai šurmuliavo virš 50 vaikų, kurie čia atplūsdavo kasdien iš viso Telšių miesto. Vasaros atostogų metu saleziečiai, dirbantys mūsų gimnazijoje, rengė dieninę stovyklą „Don Bosko vasara 2020“ , skirtą 2-6 kl. mokiniams. Rengėjams talkino animatorių, t.y. savanorių tarptautinė komanda (saleziečiai iš Italijos ir trys italų jaunuoliai).  Nuo ryto iki vakaro animatoriai  vedė žaidimus, įvairius užsiėmimus, lydėjo į ekskursijas. Buvo smagu, nes  visų bendras tiklas –„ Būti šventiems - mums reiškia būti labai linskmiems“. Užsiėmimų metu mokiniai susipažino su don Bosko - italų kunigo, jaunimo tėvo ir globėjo – gyvenimu bei veikla.
    Stovyklos organizatoriai dėkoja  Telšių miesto jaunimui, 8-10 kl. mokiniams, kurie noriai įsitraukė į  veiklą ir puikiai draugavo su atostogaujančiais moksleiviais.
  Saleziečiai „ačiū“ taria ir gimnnazijos direktoriui Robertui Ežerskiui, kuris skyrė patalpas, Telšių miesto savivaldybei,  parėmusiai finansiškai, bei visiems, kurie netaupydami  savo laiko prisidėjo prie moksleivių linksmybių.

 

Pelenų diena gimnazijos koplyčioje

 
image
image

Pirmoji diena po Užgavėnių vadinama Pelenų diena. Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

 
image
image

Šv. Jono Bosko idėjos gyvos ir šiandien

 
image
image

           Vienas... Visiškai vienas buvo kun. šv. Jonas Bosko, kai pradėjo teikti pagalbą skurdžiai gyvenantiems, pamirštiems, sunkaus elgesio jaunuoliams. Pasirinkęs dvasinį kelią, 1855 – aisiais metais įsteigė Saleziečių kongregaciją, kurios atstovai šiuo metu vykdo veiklą visame pasaulyje.
           Sausio paskutinę savaitę Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos kapelionas Piercarlo Manzo su savo SDB kongregacijos  broliais organizavo įvairius minėjimus, skirtus kun. šv. Jono Bosko atminimui. Pažintis  su dvasininko gyvenimu ir darbais vyko per įvairias veiklas. Gimnazistai žaidė žaidimus, kuriuos kadaise žaisdavo jaunuoliai su broliais saleziečiais,  klausėsi pasakojimų, dalyvavo Šv. Mišiose, kurias vyresnių klasių mokiniams aukojo gimnazijos kapelionas kun. Egidijus Kumža, o pradinukams - prelatas Juozas Šiurys.
           Gimnazijoje apsilankė charizmatiškasis virtuvės šefas ir „Kulinarijos studijos“ vadovas Gian Luca Demarco, kuris augo ir gyveno Turine, šalia saleziečių oratorijos. Svečias mokiniams pasakojo, koks jis buvo paauglystėje ir kaip jo gyvenimas pasikeitė įsitraukus į saleziečių draugiją. „Į pasaulį reikia  žvelgti plačiai ir drąsiai,  matyti šalia esančius žmones ir niekada  nepalikti jų vienų sunkiomis akimirkomis,“ – teigia Gian Luca Demarco. Susitikimo pabaigoje visiems patarė  ne tik žiūrėti į žmones, bet ir bandyti juos suprasti.
            Savaitės minėjimus gimnazijos bendruomenė užbaigė kun. šv. Jono Bosko atlaidų šv. Mišiomis, kurios buvo aukojamos Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje.
           Nors  kunigas Jonas Bosko pradėdamas savo kilnius ir gerus darbus buvo vienas, tačiau Tikėjimas, Malda ir Meilė pakeitė ne vieno jauno žmogaus likimą. Tegul saleziečių brolių idėjos įsitvirtina ir su visų mūsų  pagalba būna gyvos.

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos bendruomenė Šilinės atlaiduose

 
image

     Rugsėjo 12 d. į  Šiluvoje vykstančius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus iš visos Lietuvos rinkosi  katalikiškų ugdymo įstaigų bendruomenės, kurios dar dalyvavo ir  festivalyje „Būkite drąsūs sekti Jėzumi!“. Festivalio eisenoje mūsų gimnazija  buvo atsakinga už šlovinimą. IV klasių gimnazistai su auklėtojomis,  gimnazijos kapelionas P. Manzo SDB ir tikybos mokytoja R. Kumžienė drauge su kitomis katalikiškomis mokyklomis meldėsi ir giedojo giesmes. Po eisenos gimnazistai kartu su mokytojais, administracijos darbuotojais bei gimnazijos kapelionu kun. E. Kumža  dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo JE vyskupas K. Kėvalas. Homiliją tarsi pašnekesį su vaikais sakęs vysk. K. Kėvalas akcentavo, jog ir Jėzus su savo tėvais keliavo į Jeruzalės šventyklą, kaip dabar mokiniai į Šiluvą, kur daugybė žmonių meldžiasi, ieško paguodos. Šioje šventovėje buvo meldžiamasis ir už mūsų Tėvynės laisvę.
      Festivalio „Būkite drąsūs sekti Jėzumi!“ metu mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, kurios padėjo geriau pažinti Dievą, save, artimą, bendrai meldžiantis išgyventas  nuoširdus bendrystės jausmas. Kun. S. Bužauskas, kalbėdamas su moksleiviais, paragino niekada nepamiršti trijų žodžių iš „d“: dėkojimas, džiaugsmas ir dovanojimas.