• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Darbo užmokestis

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.

 

Eil. Nr. Pareigybės 2016 m.
vidurkis
2017 m.
I ketv.
2017 m.
II ketv.
2017 m.
III ketv.
2017 m.
IV ketv.
1 Direktorius 1606,38  1597,88 1598,63 1598,63  1598,63
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1303,12  1313,95  1315,11 1318,59  1439,75
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 568  568,65  568,98  568,98  568,98
4 Vyr. buhalteris 639  700,2  730,80  730,8  730,8
5 Raštinės vedėjas 390,5  438,15  461,97 461,97  461,97
6 Psichologas 683,44  715,86  728,19  728,19  769,98
7 Logopedas 602,08  602,63  602,91 602,91  602,91
8 Specialusis pedagogas 683,61  691,03  695,57 695,57  711,23
9 Socialinis pedagogas 670,20 691,57 691,57 691,57  710,36
10 Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius 354,56  307,17  307,33 307,33  307,33
11 Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 273,65  283,28  285,14  285,14  296,89
12 Mokytojo padėjėjas 392,63  408,8  413,69 413,69  413,69
13 Mokytojas 737,43  768,54  776,56 783,58  787,15
14 Bibliotekos vedėjas 319,5  319,65  319,73 319,73  319,73
15 Bibliotekininkas 639  639,3  639,45  639,45  639,45
16 Specialistas techninėms priemonėms 197,03  204,88  208,80  208,80  208,8
17 Rūbininkas 365  380  380  380  380
18 Budintysis 365  380  380  380  380
19 Valytojas 365  380  380  380  380
20 Kiemsargis 365  380  380  380  380
21 Sargas 365  380  380 380  380
22 Darbininkas 365  380  380 380  380