• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Lankomumo tvarka

1 priedas
Mokinių pamokų lankomumo tvarka

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

 

PATVIRTINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus
gimnazijos 2013-06- 28
direktoriaus įsakymu Nr. V-231

 

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių pamokų lankomumo tvarka (toliau – tvarka) parengta vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų ir mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T1-486.

2. Tvarka reglamentuoja mokinių pamokų lankomumo apskaitą, prevencinio poveikio priemones mokyklos nelankymui mažinti, mokymosi pagal privalomojo švietimo programas kontrolę.

3. Tvarkos aprašą įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius.

II. PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

4. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroninio dienyno dokumentuose nustatyta tvarka.

5. Pamokų lankomumo apskaita:

5.1. I-IV klasių vadovai kasdien kontroliuoja mokinių lankomumą;

5.2. kasdieninę 5-IV klasių mokinių lankomumo apskaitą papildomai vykdo klasėje išrinktas

atsakingas mokinys, žymėdamas praleistas pamokas klasės lankomumo sąsiuvinyje.

6. Pamokų nelankymo priežastys analizuojamos vieną kartą per pusmetį mokytojų tarybos ar vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

7. Mokinys privalo:

7.1. lankyti visas ugdymo plane numatytas pamokas ir į jas nevėluoti;

7.2. už praleistą pamoką(-as) pateikti klasės auklėtojui raštišką paaiškinimą (tėvų/globėjų), medicinos ar kitos įstaigos pažymą per 3 darbo dienas, atvykus į gimnaziją;

7.3. iš anksto žinodamas apie nedalyvavimą pamokose (varžybos, olimpiados, konkursai, šeimyninės aplinkybės ar kt.) pranešti apie tai klasės vadovui.

7.4. jei mokinys pamokų metu suserga, jis privalo kreiptis į gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistę, kuri informuoja tėvus, klasės auklėtoją, esant poreikiui organizuoja išleidimą iš pamokų;

7.5. pakviestas dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdyje;

7.6. mokinys, be pateisinamos priežasties per pusmetį praleidęs daugiau kaip pusę dalyko pamokų, yra neatestuojamas. Iš praleisto dalyko turinio skiriama diferencijuota įskaita, kurios rezultatas įskaitomas kaip pusmečio pažymys.

8. Mokinių tėvai (globėjai):

8.1. sudaro vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, rūpinasi, kad vaikui būtų užtikrinta

galimybė lankyti mokyklą;

8.2. informuoja klasės auklėtoją (socialinį pedagogą) apie vaiko neatvykimą į mokyklą ne vėliau kaip antrą neatvykimo dieną, nurodo priežastis, o vėliau pristato į mokyklą gydymo įstaigos pažymą ar kitą dokumentą;

8.3. mokiniui, paskyrus ilgalaikį arba sanatorinį gydymą, tėvai (globėjai/rūpintojai) pateikia prašymą gimnazijos direktoriui ir sveikatos įstaigos siuntimo kopiją;

8.4. vaiko minimalios priežiūros skyrimo atveju rūpinasi, kad vaikas vykdytų jam paskirtas minimalios priežiūros priemones;

8.5. bendradarbiauja su specialistais, teikiančiais kvalifikuotą pagalbą sprendžiant vaiko mokyklos nelankymo, ugdymo(si), elgesio pokyčių ir kitus su vaiko interesais susijusius klausimus, stebi ir taiso vaiko elgesį;

8.6. esant būtinybei anksčiau išeiti iš pamokų, mokinys kreipiasi raštu į klasės vadovą, nurodydamas išėjimo priežastis;

8.7. dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje, svarstant jo lankomumo problemas.

9. Klasės auklėtojas:

9.1. elektroniniame dienyne (kas savaitę) pateisina praleistas pamokas pagal mokinio pateiktus dokumentus;

9.2 mokiniui neatvykus į mokyklą ir tėvams (globėjams) apie tai nepranešus, ne vėliau kaip antrą dieną išsiaiškina mokinio neatvykimo į mokyklą priežastis, esant reikalui, raštu (žodžiu) apie tai informuoja tėvus, socialinį pedagogą;

9.3. kartą per savaitę aptaria klasės mokinių lankomumą klasės valandėlės metu;

9.4. pasibaigus pusmečiui/mokslo metams parengia ir pateikia mokyklos administracijai ir mokinių tėvams (globėjams) mokyklos nustatytos formos ataskaitą apie mokinių pamokų lankomumą;

9.5. 1-4 klasių mokytojai lankomumo ataskaitą pateikia pavaduotojai kartą per pusmetį;

9.6. iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia lankomumo socialiniam pedagogui ataskaitą, kurioje atsispindi informacija apie poveikio priemones, taikytas mokiniams, turintiems lankomumo problemų. Elektroniniame dienyne, uždarius mėnesio lankomumo suvestinę, atgaline data pamokų teisinti negalima;

9.7. tėvų susirinkimų metu pateikia lankomumo suvestines, kartu su tėvais analizuoja pamokų praleidimo priežastis;

9.8. esant reikalui kviečia pokalbiui mokinį, jo tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl lankomumo problemų;

9.9. kartu su mokiniu dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje, pateikia išsamią informaciją apie mokiniui taikytas poveikio priemones lankomumui gerinti;

9.10. su šiuo aprašu supažindina mokinio tėvus (globėjus).

10. Dalyko mokytojas:

10.1. elektroniniame dienyne atsakingai kiekvieną dieną žymi mokinio praleistas pamokas. Esant reikalui bendrauja su klasės auklėtoju, tėvais (globėjais/rūpintojais), pranešdamas apie nepateisintas pamokas (telefonu, elektronine žinute, kvietimu į gimnaziją);

10.2. esant poreikiui dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje, svarstant mokinio lankomumo problemas.

11. Socialinis pedagogas (atsakingas už lankomumą):

11.1. gavęs lankomumo ataskaitą su klasės auklėtoju ar dalyko mokytoju aptaria lankomumo problemas, analizuoja ir įvertina pamokų nelankymo priežastis, socialines problemas;

11.2. planuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui procesą ir jame dalyvauja, numato nesimokančio ar nelankančio mokinio grąžinimo į mokyklą priemones;

11.3. bendradarbiauja su mokiniu bei jo šeima;

11.4. konsultuojasi su mokytojais, prireikus mokiniui rekomenduoja kreiptis į mokyklos

psichologą;

11.5. inicijuoja mokyklos nelankančio vaiko svarstymą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant tėvams (globėjams), siūlo kreiptis į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo, kaupia medžiagą apie mokiniams teikiamą pagalbą;

11.6. inicijuoja, koordinuoja mokyklos nelankymo, nusikalstamumo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto ir kitų neigiamų socialinių veiksnių prevenciją.

12. Mokyklos administracija:

12.1. vykdo mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitą;

12.2. iki vasario 5 d. ir birželio 25 d. rengia ir perduoda Švietimo skyriui informaciją apie mokyklos lankymą;

12.3. vertina situaciją (nelankymo priežastis, moksleivio elgesį, mokyklos prevencinio darbo rezultatus), priima sprendimus dėl pagalbos mokiniui teikimo, švietimo prieinamumo, prevencinio darbo mokykloje gerinimo;

12.4. suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir Vaiko teisių apsaugos skyriumi, siūlo mokiniui kitą mokymosi formą ar kitą mokyklą, jeigu, išnaudojus visas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatytos švietimo pagalbos teikimo galimybes, nepavyko mokykloje išspręsti lankomumo / elgesio problemos arba jeigu mokykla dėl objektyvių priežasčių negali užtikrinti mokiniui psichologinės, specialiosios pedagoginės ar socialinės pedagoginės pagalbos teikimo;

12.5. teikia prašymą Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau –savivaldybės administracijos direktorius) dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo, jei išnaudojus visas švietimo pagalbos teikimo galimybes, numatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, nepavyko išspręsti problemos mokykloje.

13. Gimnazijos vaiko gerovės komisija kiekvieną mėnesį organizuoja posėdžius, į kuriuos kviečia mokinius, praleidusius 10 ir daugiau nepateisintų pamokų, bei jų tėvus; aiškinasi priežastis, pasirašo trišalę sutartį (tarp mokinio, jo tėvų, mokyklos atstovų), priima nutarimus padėčiai gerinti,

siūlo psichologinę, pedagoginę, socialinę pagalbą. Į darbo planą įtraukia ir vykdo veiklas, sietinas su mokinių pamokų lankomumo užtikrinimu.

14. Posėdžių metu analizuoja mokinio lankomumo problemas ir skiria pagalbos poveikio priemones arba teikia direktoriui siūlymą skirti drausminę nuobaudą.

III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI

15. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:

15.1. dėl mokinio ligos (pristačius medicininę pažymą apie ligą ar tėvų parašytą pateisinamąjį raštelį už 1-3 dienas);

15.2. dėl tikslinių iškvietimų (pateikus pateisinimo priežastį liudijantį dokumentą ar tėvų

pateisinamąjį raštelį);

15.3. dėl dalyvavimo rajono, respublikos olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose (vadovaujantis mokyklos direktoriaus įsakymu);

15.4. dėl šeimyninių aplinkybių (pateikus tėvų prašymą/pateisinamąjį raštelį);

15.5. dėl transporto nebuvimo.

 

IV. PREVENCINĖS PRIEMONĖS LANKOMUMUI GERINTI

16. Mokiniui be pateisinamos priežasties nedalyvavus pamokoje(se), klasės vadovas kitą dieną kviečiasi mokinį pokalbiui ir mokinys rašo pasiaiškinimą.

17. Mokiniui per mėnesį praleidus 1-3 pamokas be pateisinamos priežasties, klasės auklėtojas su mokiniu dirba individualiai (pokalbis su mokiniu, pasiaiškinimas, tėvų informavimas); pažeidimams kartojantis, mokinys kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams) ir klasės auklėtojui.

18. Mokiniui praleidus 4-7 pamokas be pateisinamos priežasties per mėnesį, socialinis pedagogas nedelsdamas išsiaiškina priežastis ir su mokiniu dirba individualiai (pokalbis su mokiniu, sutartis, tėvų informavimas); pažeidimams kartojantis, mokinys kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams) ir klasės auklėtojui.

19. Mokiniui per mėnesį praleidus 8 ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties, organizuojamas Vaiko gerovės komisijos posėdis, kuriame kartu su mokiniu dalyvauja tėvai/globėjai ir klasės auklėtojas.

20. Mokiniui dažnai praleidžiant ir pateisinant pamokas dėl kitų priežasčių, bet ne dėl ligos ir pastebėjus mokinio pažangumo kritimą, nelankytų pamokų pateisinimo priežastis analizuoja socialinis pedagogas ir klasės auklėtojas bendradarbiaudami su šeima.

V. MOKINIŲ IR TĖVŲ SUPAŽINDINIMAS

21. Klasės auklėtojas rugsėjo mėnesį supažindina auklėtinius ir jų tėvus su lankomumo tvarka. Mokiniai pasirašo klasės instruktažų lape.

_______________________________________________________________________________