• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vizija ir misija

Vizija

Moderni ir atvira kaitai gimnazija, žadinanti ir puoselėjanti asmens dvasines ir fizines galias, ugdanti intelektinę ir praktinę vaizduotę, kelianti saugumo ir pasididžiavimo aplinka jausmą, teikianti kryptingą dorinį ugdymą, grįstą krikščioniškomis vertybėmis.

Misija

Gimnazija, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, plėtodama demokratinius santykius, ugdo doroviškai ir fiziškai stiprią asmenybę, padeda atsiskleisti individualiems vaiko gebėjimams, kuria atvirą, kūrybišką socialiai saugią bendruomenę, taupiai ir tikslingai naudoja švietimui skirtas lėšas.

 

Vertybės, filosofija, išskirtinumas.

Pagarba mokytojui ir mokiniui, pripažįstant asmenybės individualumą.

Mokinio parengimas tolimesniam mokymuisi ir savarankiškam gyvenimo keliui.

Darnių santykių tarp mokyklos bendruomenės narių kūrimas ir puoselėjimas.

Tautinės savimonės, asmens dvasinės kultūros, pilietiškumo ugdymas.

 

Tikslai

Tikslas. Savitos gimnazijos aplinkos kūrimas diegiant krikščioniškas vertybes.
Uždaviniai:
1. Sistemingai ir patraukliai integruoti į ugdymo procesą sveikatos, etnokultūros, prevencinę, ugdymo karjerai programas ir projektinę veiklą.
2. Organizuoti etnokultūrinius, krikščioniškus gimnazijos renginius, siekiant jų kokybės bei įvairovės.

Tikslas. Lyderystės skatinimas gimnazijos bendruomenėje.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas mokinių, mokytojų ir tėvų gebėjimams atsiskleisti (per renginius, tėvų susirinkimus, išvykas ir kt.)
2. Aktyvinti gerosios patirties sklaidą gimnazijoje (renginių kokybės aptarimas ir tobulinimas, atviros pamokos, pranešimai per posėdžius ir kt.)

Tikslas.
Veiksmingas švietimo pagalbos teikimas mokiniams, tėvams ir mokytojams.
Uždaviniai:

1. Kūrybiškai taikyti aktyvius metodus ir mokymo bei vertinimo strategijas ugdymo procese.
2. Tobulinti ir efektyviai taikyti tėvų informavimo sistemą.