• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Veikla

Atributika

Mokyklos himnas Mokyklos herbas Mokyklos vėliava
Palaimink, Dieve, mūs mokyklą šviesią
Antruosius laimę nešančius namus
Tik į tave rankas mes savo tiesiam
Tik prie tavęs palinkę širdys mūs.
mokyklos_herbas mokyklos_veliava
Priedainis
Palaimink, Dieve, prašom, mūs Tėvynę,-
Tegul per amžius bus jinai laisva -
Viltim šviesiausia plazdanti krūtinėj,
Įaugus net į kraują - Lietuva
Palaimink, Dieve, mokytojus mielus
Ir vargstančius dėl mūsų tėvelius.
Tu būk šaltinis jiems ramus ir gėlas
Praskaidrinęs gyvenimo kelius.
Priedainis
Palaimink, Dieve, prašom, mūs Tėvynę,-
Tegul per amžius bus jinai laisva -
Viltim šviesiausia plazdanti krūtinėj,
Įaugus net į kraują - Lietuva

Vizija ir misija

Vizija

Moderni ir atvira kaitai gimnazija, žadinanti ir puoselėjanti asmens dvasines ir fizines galias, ugdanti intelektinę ir praktinę vaizduotę, kelianti saugumo ir pasididžiavimo aplinka jausmą, teikianti kryptingą dorinį ugdymą, grįstą krikščioniškomis vertybėmis.

Misija

Gimnazija, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, plėtodama demokratinius santykius, ugdo doroviškai ir fiziškai stiprią asmenybę, padeda atsiskleisti individualiems vaiko gebėjimams, kuria atvirą, kūrybišką socialiai saugią bendruomenę, taupiai ir tikslingai naudoja švietimui skirtas lėšas.

 

Vertybės, filosofija, išskirtinumas.

Pagarba mokytojui ir mokiniui, pripažįstant asmenybės individualumą.

Mokinio parengimas tolimesniam mokymuisi ir savarankiškam gyvenimo keliui.

Darnių santykių tarp mokyklos bendruomenės narių kūrimas ir puoselėjimas.

Tautinės savimonės, asmens dvasinės kultūros, pilietiškumo ugdymas.

 

Tikslai

Tikslas. Savitos gimnazijos aplinkos kūrimas diegiant krikščioniškas vertybes.
Uždaviniai:
1. Sistemingai ir patraukliai integruoti į ugdymo procesą sveikatos, etnokultūros, prevencinę, ugdymo karjerai programas ir projektinę veiklą.
2. Organizuoti etnokultūrinius, krikščioniškus gimnazijos renginius, siekiant jų kokybės bei įvairovės.

Tikslas. Lyderystės skatinimas gimnazijos bendruomenėje.
Uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas mokinių, mokytojų ir tėvų gebėjimams atsiskleisti (per renginius, tėvų susirinkimus, išvykas ir kt.)
2. Aktyvinti gerosios patirties sklaidą gimnazijoje (renginių kokybės aptarimas ir tobulinimas, atviros pamokos, pranešimai per posėdžius ir kt.)

Tikslas.
Veiksmingas švietimo pagalbos teikimas mokiniams, tėvams ir mokytojams.
Uždaviniai:

1. Kūrybiškai taikyti aktyvius metodus ir mokymo bei vertinimo strategijas ugdymo procese.
2. Tobulinti ir efektyviai taikyti tėvų informavimo sistemą.

Istorija

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos istorija

Gimnazijos direktoriai:
1raudiene 2vaicekauskas 3vencloviene 4buceviciute 5ezerskis
Angelė
Raudienė
Vaclovas
Vaičekauskas
Jurgita
Venclovienė
Janina
Bucevičiūtė
Robertas
Ežerskis


1990 m. rugsėjo 1 d. įkurta pirmoji Lietuvoje katalikiška mokykla (direktorė Angelė Raudienė, kapelionas kun. Jonas Kauneckas (dabartinis Panevėžio vyskupas), pavaduotojai Janina Bucevičiūtė ir Vaclovas Vaičekauskas);

1993 m. gegužę kapeliono Jono Kaunecko ir tėvų komiteto pirmininkės Reginos Chmieliauskienės iniciatyva mokyklos kieme pastatyta ir pašventinta šv. Mergelės Marijos skulptūra;

1995 m. pastatytas mokyklos priestatas. Mokyklai suteiktas vyskupo Vincento Borisevičiaus vardas;

1996 m. mokyklos kapelionu skiriamas kun. Julius Meškauskas;

1997 m. Vincento Borisevičiaus vidurinės mokyklos kapelionu skiriamas kun. Rimantas Gudlinkis;

1998 m. Telšių Vincento Borisevičiaus vidurinės mokyklos direktoriumi skiriamas Vaclovas Vaičekauskas;

1998 m. mokyklos kapelionu skiriamas kun. Rimantas Adomavičius;

1998 m. mokyklos kapelionu skiriamas kun. Stasys Toleikis;

1999 m. Telšių Vincento Borisevičiaus vidurinės mokyklos direktore skiriama Jurgita Venclovienė;

2000 m. mokyklos kapelionu skiriamas kun. Virginijus Poškus;

2001 m. mokyklos kapelionu skiriamas kun. Vilius Viktoravičius;

2001 m. Telšių Vincento Borisevičiaus vidurinės mokyklos direktore skiriama Janina Bucevičiūtė;

2002 m. kovą įrengta internetinė skaitykla;

2002 m. gegužę Švietimo ir Mokslo ministerijos nutarimu mokyklai suteiktas Vincento Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos statusas;

2002 m. gimnazijos kapelionu tapo kun. Vytautas Šiaudvytis;

2004 m. gimnazijoje įrengta valgykla.

2005 m. Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškosios gimnazijos direktoriumi skiriamas Robertas Ežerskis;

2005 m. spalį įrengta mini futbolo aikštė.

2008 m. gimnazija tapo Viešąja įstaiga Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija.

2009 m. gimnazijos kapelionu skiriamas prel. dr. Juozas Šiurys.

2010 m. švenčiama Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos įkūrimo 20 metų sukaktis.

2013 m. pakeistas mokyklos pavadinimas: "Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija". Pradėta gimnazijos pastato renovacija.

1990 metais pirmuosius mokslo metus pradėjo 368 moksleiviai ir 30 mokytojų;

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 630 mokiniai ir dirba 53 pedagogai.

Gimnazijos laidos: