• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Veikla

Lankomumo tvarka

PATVIRTINTA

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos

Direktoriaus 2019-09-25

įsakymu Nr. V-274

 

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokinių pamokų lankomumo apskaitos irnelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokymosi sutartimi.

2.   Tvarka reglamentuoja mokinio atsakomybę už pamokų lankomumą, tėvų (globėjų,rūpintojų) (toliau – Tėvai) atsakomybę už vaiko pamokų lankymą ir pamokų pateisinimą laiku, mokytojų, klasių vadovų, socialinio pedagogo, psichologo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, administracijos, gimnazijos tarybos, vaiko gerovės komisijos veiklą, darbuotojų funkcijas, veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą, gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją.

3.   Aprašas nustato mokinių lankomumo Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijojeapskaitą ir prevencines poveikio priemones pamokų nelankymui mažinti bei padedančias mokiniui įgyvendinti teisę į mokslą.

4.   Tvarkos aprašo tikslai yra:

4.1.   gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę ir didinti mokymosi motyvaciją;

4.2.  vykdyti gimnazijos nelankymo prevenciją;

4.3.   nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus gimnazijoje.

5.    Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Nesimokantis vaikas – neįregistruotas Mokinių registre vaikas iki 16 metų, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra Telšių rajono savivaldybės teritorijoje;

5.2. Gimnazijos nelankantis vaikas – įregistruotas Mokinių registre vaikas, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra Telšių rajono savivaldybės teritorijoje, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų pagal privalomojo švietimo programas;

5.3. Pamokų nelankantis vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas.

5.4. Gimnaziją vengiantis lankyti vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas.

5.5. Gimnaziją epizodiškai lankantis vaikas – mokinys, be pateisinamosios priežasties į pamokas neateinantis 2–3 dienas per mėnesį.

5.6. Gimnazijos nelankantis vaikas – mokinys, per mokslo metus praleidžiantis per 50 proc. pamokų.

5.7. Nepateisintos pamokos – be pateisinamosios priežasties (pabėgo, pramiegojo, nežinojo pamokos ir pan.) praleistos pamokos, kai klasės vadovui nėra laiku pateikiamas praleistas pamokas teisinantis dokumentas (Praleistų pamokų teisinimo lapas ar kitas).

 

II.   MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

6. Už gimnazijos lankymą yra atsakingi mokinių tėvai (globėjai rūpintojai) ir (ar) patys mokiniai. Tėvų ir (ar) mokinių teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė dėl gimnazijos lankymo įteisinami mokymo sutartyse ir gimnazijos vidaus tvarkos dokumentuose.

7. Pamokų lankomumas fiksuojamas kiekvieną dieną elektroninių dienynų dokumentuose nustatyta tvarka.

8. Praleistos pamokos žymimos raide „n“.

9. Praleistos pamokos pateisinamos :

9.1. oficialiu rašytiniu tėvų paaiškinimu abiem pusėms priimtinu/sutartu būdu:

9.1.1. dėl mokinio ligos, vizito pas gydytoją (pagal 1 priede pateiktą formą); (nustatant, ar nepiktnaudžiaujama tėvų paaiškinimais, gimnazija gali prašyti ligą patvirtinančio fakto išrašo);

9.1.2. kitų svarbių šeimyninių aplinkybių (dėl artimųjų ligos, mirties, nelaimės ar nelaimingo atsitikimo ir pan.) (pagal 1 priede pateiktą formą);

9.2. oficialiu kitų institucijų (sporto, muzikos, dailės mokyklų ir pan. bei visuomeninių organizacijų) dokumentu;

9.3. tiksliniu iškvietimu (į policijos komisariatą, teismą ir kt., klasės vadovui pateikus tai liudijantį dokumentą);

9.4. gimnazijos direktoriaus įsakymu mokiniui dalyvaujant įvairiuose atstovavimo gimnazijai (miestui ar respublikai) renginiuose (tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono, miesto ar gimnazijos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose, festivaliuose ir pan.), klasių vadovų organizuojamose ir su gimnazijos administracija suderintose išvykose;

9.5. gimnazijos direktoriaus įsakymu dėl ugdymo plano pakeitimų (nepalankių oro sąlygų, ekstremalių situacijų, epidemijos ir pan.).

10. mokinys, po ligos atvykęs į gimnaziją, dalyvauja ugdymo procese ir fizinio ugdymo pamokose. Mokinys nuo dalyvavimo fizinio ugdymo pamokoje atleidžiamas, kai fizinio ugdymo mokytojui atneša:

10.1. išrašą ar kopiją iš ligoninės ar kitos gydymo įstaigos apie buvusią operaciją, procedūrą ar kitą intervencinį gydymą, po kurio rekomenduojamas fizinio krūvio ribojimas, nurodant ribojimo trukmę, arba akivaizdu, kad mokinys traumuotas (sugipsuota ranka, koja, medicininiai įtvarai ir pan.);

10.2. tėvų rašytinį paaiškinimą/ prašymą. Atsižvelgęs į individualią mokinio situaciją (argumentuota, pagrįsta priežastis), vadovaudamasis protingumo principu, sprendimą priima pats fizinio ugdymo mokytojas.

10.3. Dėl pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius per mėnesį negali viršyti 50 proc. pamokų ar ugdymui skirtų valandų.

 

III. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS

11. Mokinio atsakomybė:

11.1. pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamokos ir jų lankymas mokiniams yra privalomas. Mokiniai, kuriems gimnazijos direktoriaus įsakymu leista mokytis savarankiškai, gali nelankyti atitinkamo(-ų ) dalyko(-ų ) pamokų;

11.2. mokiniai, iš anksto žinodami apie nedalyvavimą pamokose (varžybos, olimpiados, renginiai, šeimyninės aplinkybės ar kt.), praneša apie tai klasės vadovui ir dėstantiems mokytojams, gauna iš jų užduotis savarankiškam darbui;

11.3. pasijutęs blogai mokinys kreipiasi į gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistą (jam nesant - į klasės vadovą, socialinį pedagogą ar kitą mokytoją, administracijos atstovą), kuris prireikus atleidžia mokinį nuo pamokų, apie tai praneša mokinio tėvams, kurie pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo;

11.6. dėl praleistų nepateisintų pamokų toliau nustatyta tvarka pateikia rašytinį paaiškinimą (2 priedas).

12. Mokinių Tėvai (globėjai, rūpintojai):

12.1. atsako už mokinio pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų pamokų lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo (-si) klausimus;

12.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į gimnaziją dieną apie 1-8, I-IV klasių mokinio neatvykimo į gimnaziją priežastis informuoja klasės vadovą abiem pusėms priimtinu (sutartu) būdu (telefonu / laišku elektroniniame dienyne/ sms žinute);

12.3. esant būtinybei mokiniui anksčiau išeiti iš gimnazijos ar vėliau į ją atvykti, iš anksto informuoja klasės vadovą abiem pusėms priimtinu (sutartu) būdu, nurodant išėjimo ar vėlesnio atvykimo laiką bei priežastį (galima elektroniniame dienyne informuoti ir dalyko, kurio pamokoje nedalyvaus, mokytoją);

12.4. kai mokiniui skiriamas sanatorinis gydymas, pateikia prašymą direktoriaus vardu bei medicinos įstaigos siuntimą sanatoriniam gydymui;

12.5. praleistas mokinio pamokas teisina, laikydamiesi šios gimnazijoje nustatytos tvarkos:

12.5.1. gali ne dėl ligos praleistas pamokas pateisinti ne daugiau kaip už 2 dienas arba 12 pamokų per mėnesį, praleistas dėl itin svarbių priežasčių. Ypatingais atvejais (artimųjų netektis ar kt.) galioja atskiras tėvų paaiškinimas;

12.5.2. privalo pateisinti mokinio praleistas pamokas, pateikti iš kitų įstaigų gautas pažymas, dokumentus klasės vadovui abiem pusėms priimtinu (sutartu) būdu (telefonu/laišku elektroniniame dienyne, prisijungus iš savo paskyros /sms žinute, rašytiniu pranešimu (1 priedas) per 2 dienas mokiniui grįžus į ugdymo procesą);

12.5.3. po mokinio ligos, siekiant gauti mokymosi pagalbą (individualias mokytojo konsultacijas gimnazijos nustatyta tvarka), nukelti atsiskaitomojo darbo datą, gimnazijai paprašius pateikia mokinio ligos faktą pagrindžiantį išrašą;

12.6. kylant lankomumo problemoms, atvyksta į individualius pokalbius su klasės vadovu, dalyko mokytoju, gimnazijos vadovu, bendradarbiauja su jais bei specialistais, teikiančiais mokymosi, psichologinę, socialinę, sveikatos priežiūros pagalbą, kontroliuoja ir koreguoja mokinio elgesį;

12.7. reguliariai (ne rečiau kaip kartą per savaitę) susipažįsta su mokinio lankomumo duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų pamokų, pavėlavimų į pamokas skaičiumi);

12.8. atsako į klasės vadovo / mokytojo / socialinio pedagogo/ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pranešimą dėl mokinio lankomumo ar vėlavimų į pamokas pranešimu elektroniniame dienyne;

12.9. pagal galimybes neplanuoja pamokų metu mokinio apsilankymo pas gydytojus arba kitų reikalų tvarkymo;

12.10. atostogauja su mokiniu tik mokinių atostogų metu;

12.11. tėvai, pateisindami vaiko praleistas pamokas, prisiima atsakomybę už pateiktos

informacijos teisingumą bei galimas pasekmes, kilusias dėl pateiktos informacijos netikslumo.

12.12. šia tvarka informuojami, kad:

12.12.1. už piktnaudžiavimą tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, jei nesilaikoma ar piktnaudžiaujama mokymo sutartyje, šioje Tvarkoje nustatytais susitarimais dėl vaikų lankomumo pateisinimo, numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - LR ANK) 80 str. 1-3 d.;

12.12.2. tėvams nesilaikant minėtų LR ANK straipsnių nuostatų, gimnazija turi teisę kreiptis į policiją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių miesto teritorinį padalinį, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentą;

13. Pradinio ugdymo ir dalykų mokytojai:

13.1. atsakingi už dalyko pamokų lankomumo apskaitą, kuri vedama kiekvieną pamoką (elektroniniame dienyne operatyviai pažymi nedalyvavusius pamokoje ir į ją vėlavusius mokinius);

13.2. pastebėję problemas dėl mokinio lankomumo (pvz., neatvyksta į atsiskaitomuosius darbus, vengia lankyti tik to dalyko pamokas, neateina į mokomojo dalyko pirmąją ar paskutiniąją tvarkaraštyje pamoką ir pan.) informuoja klasės vadovą ir mokinio tėvus laišku elektroniniame dienyne.

14. Klasės vadovas:

14.1. koordinuoja mokinių pamokų lankomumą, tiesiogiai atsakingas už klasės mokinių lankomumo apskaitą ir kontrolę, sistemina ir saugo mokinio ar jo tėvų pateiktus rašytinius pamokas pateisinančius dokumentus, praneštus žodžiu fiksuoja užrašuose;

14.2. bendradarbiauja su vadovaujamajai klasei dėstančiais mokytojais, kuruojančiu vadovu, švietimo pagalbos specialistais ir sprendžia su lankomumu susijusius klausimus;

14.3. mokiniui neatvykus į gimnaziją (tuo atveju, kai tėvai nepraneša), kuo operatyviau (ne vėliau kaip antros dienos ryte) išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja mokinio dalykų mokytojus, socialinį pedagogą ar gimnazijos administraciją;

14.4. mokinių praleistų pamokų pateisinimą elektroniniame dienyne fiksuoja per 2 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos;

14.5. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais;

14.6. informuoja pamokų nelankančių, vėluojančių mokinių tėvus apie praleistų pamokų ar vėlavimų skaičių (jei mokinys per mėnesį praleido 7 ir daugiau nepateisintų pamokų ar vėlavo daugiau nei 3 kartus per mėnesį), išsiaiškina pamokų praleidimo ar vėlavimo priežastis;

14.7. kviečia pokalbiui mokinį, jo tėvus arba mokinį kartu su tėvais, jei situacija kartojasi, kartu aiškinasi pamokų praleidinėjimo ar vėlavimo į pamokas priežastis, esant būtinybei, kviečia į pasitarimus ar vaiko gerovės komisijos posėdžius;

14.8. socialiniam pedagogui paprašius, parengia ir pateikia informaciją apie galimas mokinių praleistų pamokų priežastis, jau taikytas prevencinio poveikio priemones;

14.9. prireikus koordinuoja mokymosi pagalbos teikimą pamokas praleidusiems mokiniams gimnazijos ugdymo plane nustatyta tvarka;

14.10. lankomumo rezultatus aptaria klasės mokinių tėvų susirinkimuose, vykstančiuose 1 – 2 kartus per mokslo metus.

15. Socialinis pedagogas:

15.1. kiekvieno mėnesio antrą savaitę analizuoja lankomumo ataskaitas ar informaciją apie pamokas praleidžiantį mokinį, aptaria situaciją su klasės vadovu ar dalyko mokytoju, numato veiksmų planą;

15.2. inicijuoja mokinio, kuris piktybiškai praleidinėja pamokas, svarstymą vaiko gerovės komisijos, gimnazijos tarybos ar administracijos posėdžiuose, dalyvaujant tėvams;

15.3. dirba individualiai su mokiniu ir, įvertinęs mokinio pamokų nelankymo priežastis, jo socialines problemas - planuoja jam socialinės pagalbos teikimą, numato prevencinio poveikio priemones, gerinant lankomumą. Esant poreikiui, apie pokalbį su mokiniu pranešimu elektroniniame dienyne informuoja mokinio tėvus; atsižvelgęs į individualią mokinio situaciją, rekomenduoja gimnazijos psichologo pagalbą;

15.4. rengia dokumentus policijai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių miesto teritoriniam padaliniui ar Telšių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo vaikams (iki 16 metų amžiaus), nelankantiems mokyklos;

16. Psichologas:

16.1. rekomenduoja klasės vadovams ir dalykų mokytojams gimnazijos mokinių lankomumo problemų sprendimo būdus;

16.2. tėvams sutikus, konsultuoja psichologinių problemų turintį mokinį, kurį tokiai pagalbai gali nukreipti dalyko mokytojas, klasės vadovas, socialinis pedagogas ar vaiko gerovės komisijos pirmininkas.

17. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

17.1. analizuoja klasės vadovo, dalykų mokytojų ir kt. elektroniniame dienyne esančią informaciją apie pamokas praleidžiančius ar/ ir gimnazijos nelankančius mokinius, bendradarbiauja su socialiniu pedagogu, psichologu, kitais specialistais ir dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;

17.2. organizuoja ir vykdo susitikimus ir pokalbius su klasės vadovu, pamokas praleidžiančiais mokiniais;

17.3. prireikus inicijuoja gimnazijos administracijos pasitarimus, svarstymus, pokalbius;

17.4. gali siūlyti gimnazijos administracijos susirinkime ar gimnazijos tarybos posėdyje perkelti mokinį į kitą mokymosi įstaigą arba teikia siūlymus gimnazijos tarybai dėl mokinio išbraukimo iš gimnazijos sąrašų (siūlo nutraukti mokymo sutartį).

17.5. rengia informaciją, naudodamas NEMIS informacinę sistemą, Telšių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui apie vaikus (iki 16 metų amžiaus), nelankančius gimnazijos;

18. Vaiko gerovės komisija:

18.1. rūpinasi mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlieka kitas su mokinio gerove susijusias funkcijas;

18.2. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos mokiniui teikimą, tariasi su tėvais, mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

18.3. renkasi į neeilinius posėdžius dėl pamokų ar gimnazijos nelankančių mokinių problemų sprendimo;

18.4. teikia rekomendacijas gimnazijos direktoriui dėl mokinių, praleidžiančių pamokas be pateisinamos priežasties, prevencinio poveikio priemonių taikymo;

18.5. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo.

19. Gimnazijos administracija ar/ ir gimnazijos taryba:

19.1. užtikrina švietimo pagalbos teikimą;

19.2. siekdama gerinti mokinių pamokų lankomumą, veiksmingai bendradarbiauja su gimnazijos ir Telšių miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijomis, Telšių miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, Telšių pedagogine psichologine tarnyba, kitais socialiniais partneriais;

19.3. organizuoja posėdžius, skirtus mokiniams, jų tėvams, nesilaikantiems šios tvarkos;

19.4. gimnazijai išnaudojus visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, atsižvelgiant į mokinio situaciją, kreipiasi į policiją, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių miesto teritorinio padalinio arba į Telšių miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios priežiūros priemonių ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo (kai mokinys yra įrašytas į NEMIS); svarsto gimnazijos nelankančio mokinio galimybes mokytis kitoje įstaigoje.

 

IV. PREVENCINIO POVEIKIO PRIEMONĖS PAMOKŲ AR GIMNAZIJOS NELANKYMUI MAŽINTI

20. Mokiniui už pamokų praleidinėjimą be priežasties gali būti taikomos šios prevencinio poveikio priemonės:

20.1. mokiniui per mėnesį nepateisinus 4-7 pamokų, klasės vadovas išsiaiškina priežastis ir su mokiniu dirba individualiai (pokalbis, pasiaiškinimas, tėvų informavimas skambučiu ir/ar žinute elektroniniame dienyne), žodžiu įspėja mokinį. Jei mokinys ir toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, klasės vadovas informuoja tėvus. Situacijai nesikeičiant, aptaria problemas ir veiksmų planą su socialiniu pedagogu, pagal poreikį ir su psichologu. Mokinys raštu paaiškina priežastis ir atiduoda klasės vadovui su tėvų parašais (2 priedas);

20.2. jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau nei 7 pamokas be pateisinamos priežasties, klasės vadovas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį ir kartu aptaria prevencinio poveikio priemones:

20.2.1. mokinys raštu paaiškina pamokų praleidimo priežastis;

20.2.2. socialinis pedagogas informuoja mokinio tėvus elektroninio dienyno pranešimu arba telefonu;

20.2.3. socialinis pedagogas/ direktoriaus pavaduotojas ugdymui gali pareikšti žodinį įspėjimą arba, atsižvelgiant į situaciją, rekomenduoti gimnazijos direktoriaus įsakymu pareikšti pastabą raštu;

20.4. mokiniui pakartotinai per mėnesį praleidus daugiau nei 7 pamokas be pateisinamos priežasties, jis kviečiamas į vaiko gerovės komisijos posėdį, dalyvaujant klasės vadovui ir tėvams.

20.4.1. klasės vadovas, dalyvaudamas posėdyje, informuoja apie darbą su mokiniu šalinant pamokų nelankymo ar gimnazijos nelankymo priežastis ir taikytas poveikio priemones;

20.4.2. socialinis pedagogas informuoja apie taikytas poveikio priemones;

20.5. įvertinusi situaciją vaiko gerovės komisija:

20.5.1. mokiniui, sistemingai praleidžiančiam pamokas, gali siūlyti gimnazijos direktoriaus įsakymu skirti prevencinio poveikio priemonę: papeikimą, griežtą papeikimą;

20.5.2. pirmą kartą aptariant mokinio situaciją posėdyje, sudaromas jo individualios pagalbos planas bandomajam 1 mėnesio laikotarpiui. Sudarant individualios pagalbos planą, atsižvelgiama į socialinio pedagogo, psichologo ir kt. specialistų pateiktas mokymosi ar psichologinės pagalbos teikimo rekomendacijas;

20.5.3. apie mokinį dėl pamokų ar gimnazijos nelankymo praneša Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių miesto teritorinio padalinio;

20.5.4. ypatingais atvejais priima sprendimą informuoti policijos bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių miesto teritorinio padalinio apie vaiko nepriežiūrą. Pateikiama visa turima informacija ir reikalingi dokumentai;

20.5.5. mokiniui, kuriam jau buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio priemonės ir kuris toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdyje gali būti teikiamas siūlymas kreiptis į Telšių miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo;

20.5.6. atskirais atvejais siūloma mokinį perkelti į kitą ugdymo įstaigą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo III skyriaus 29 straipsnio 9 ir 10 punktais;

20.5.7. siūlyti likti kartoti kurso;

20.5.8. kreiptis į Savivaldybės administracijos direktorių dėl Vaiko minimalios ir vidutinės

priežiūros įstatymo taikymo;

20.5.9. kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos ar Policiją dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų

kodekso 80 straipsnio taikymo.

21. Mokiniai, nepraleidę pamokų, gali būti skatinami:

21.1. mokiniui, per mokslo metus nepraleidusiam nei vienos pamokos, arba kuris praleido pamokas tik atstovaudamas gimnazijai konkursuose, olimpiadose, varžybose, konferencijose ir pan., padėka reiškiama viešai;

            21.2. mokiniui, per mokslo metus nepraleidusiam nei vienos pamokos ir pavėlavusiam ne daugiau kaip 3 kartus, ar mokiniui, kuris praleido pamokas tik atstovaudamas gimnazijai konkursuose, olimpiadose, varžybose, konferencijose ir pan., gimnazijos direktoriaus įsakymu reiškiama padėka, klasės vadovui informuojant mokinio tėvus.

 

V. MOKINIŲ VĖLAVIMO Į PAMOKAS REGISTRACIJA, APSKAITA, KONTROLĖ IR PREVENCINIŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO SISTEMA

22.Vėluoti į pamokas negalima.

23. 24.Mokinių vėlavimo į pamoką apskaitą atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas elektroniniame dienyne raide „p“ žymi kiekvieną mokinio vėlavimą į pamoką.

25. Mokiniui pavėlavus į pamoką daugiau nei 5 minutes, elektroniniame dienyne papildomai įrašoma ir pastaba, nurodanti pavėlavimo laiką.

26. Pavėlavus į pamokas daugiau nei 3 kartus per mėnesį, dalyko mokytojas, klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą, kuris, gavęs informaciją, kviečia mokinį pokalbiui, apie pokalbį informuoja mokinio tėvus. Mokiniui, sistemingai vėluojančiam į pamokas, klasės vadovo, socialinio pedagogo ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui teikimu direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos prevencinio poveikio priemonės: pastaba žodžiu, pastaba raštu, įspėjimas, papeikimas.

27. Jei vėlavimas į pamokas po prevencinio poveikio priemonės skyrimo kartojasi ir toliau, mokinys su tėvais yra kviečiamas į vaiko gerovės komisiją, kur priimami rašytiniai šeimos ir vaiko įsipareigojimai dėl nevėlavimo į pamokas. Mokiniui vėluojant ir toliau, gimnazijos administracijos posėdyje priimamas sprendimas dėl griežto papeikimo skyrimo ir priimami individualūs sprendimai (pvz. mokiniui, suderinus su tėvais, siūloma pasirinkti tikslinę socialinę veiklą ar pan.).

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Tvarka skelbiama Gimnazijos interneto svetainėje.

29. 1-8, I-IV gimnazijos klasių mokinius su šia tvarka pasirašytinai supažindina klasių vadovai jai įsigaliojus;

30. Visų klasių mokinių tėvai su tvarka supažindinami klasių tėvų susirinkimų metu (rugsėjo – spalio mėn.) ir elektroniniu paštu ar pranešimu elektroniniame dienyne, pateikiant nuorodą į gimnazijos interneto svetainę. Tvarkos nuostatos sistemingai primenamos tėvų susirinkimų metu.

31. Klasių vadovai ir dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai pasirašytinai supažindinami su šia tvarka, su vėlesniais jos pakeitimais jai įsigaliojus.

32. Už tvarkos vykdymą atsakingi mokiniai, klasių vadovai, dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, administracija.

33. Tvarka gali būti keičiama ir/ar papildoma inicijavus gimnazijos bendruomenės nariams.

Vidaus tvarkos taisyklės

PRITARTA

Telšių Vincento Borisevičiaus
gimnazijos tarybos 2010 m. birželio 11 d.
protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 3)

PRITARTA

Telšių Vincento Borisevičiaus
mokytojų tarybos 2010 m. birželio 14 d.
protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 4)

PATVIRTINTA

Telšių Vincento Borisevičiaus
gimnazijos direktoriaus 2010 m. birželio 14 d.
įsakymu Nr. V-237

VIEŠOJI ĮSTAIGA TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės – gimnazijos bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas. Jos apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp gimnazijos vadovų, pedagogų, gimnazijos personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų).
2.      Gimnazijos darbo tvarkos taisykles tvirtina direktorius, suderinęs su mokytojų ir mokyklos tarybomis. Šios taisyklės gali būti pakeistos, pataisytos tik gimnazijos ir mokytojų taryboms pritarus.
3.      Gimnazija yra katalikiška ugdymo įstaiga, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, gimnazijos įstatais.
4.      Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Sveikatos ir saugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos nutarimais, poįstatyminiais aktais.

II. DARBO SUTARTIES SUDARYMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS

5.      Gimnazijos direktorius, vadovaudamasis įstatymų nustatyta tvarka, priima ir atleidžia iš darbo pavaduotojus, pedagogus, administracijos, ūkio ir pagalbinį personalą.
6.      Pedagogų ir kitų darbuotojų priėmimas į darbą   įforminamas rašytine darbo sutartimi (nustatytos formos). Ją pildo įgaliotas asmuo – raštinės vedėja, pasirašo direktorius ir priimamas į darbą asmuo.
7.      Kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būtinųjų sutarties sąlygų. Priimami į darbą pedagogai ir kiti darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdami gimnazijos darbo tvarkai, o gimnazijos direktorius įsipareigoja mokėti pedagogams bei kitiems darbuotojams darbo užmokestį pagal vyriausybės nustatytą tvarką ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.
8.      Priimamas į darbą asmuo turi pateikti asmenį liudijantį dokumentą, išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, socialinio draudimo pažymėjimą.
9.      Kiekvienam darbuotojui užvedama asmens byla pagal Dokumentų rengimo taisykles.
10.  Naujai priimtam pedagoginiam darbuotojui įvadinį darbų saugos ir priešgaisrinės saugos, darbuotojo sveikatos ir saugos, darbo periodinį ir darbo vietoje instruktažus veda direktorius bei supažindina su pareiginėmis instrukcijomis, darbo tvarkos taisyklėmis.
11.  Naujai priimtam nepedagoginiam darbuotojui įvadinį darbų saugos ir priešgaisrinės saugos, darbuotojo sveikatos ir saugos, darbo periodinį ir darbo vietoje instruktažus, veda direktoriaus pavaduotojas ūkiniams reikalams, supažindina su pareiginėmis instrukcijomis, darbo tvarkos taisyklėmis.
12.  Pedagogai ir kiti darbuotojai neturi teisės be gimnazijos vadovybės žinios pavesti atlikti savo darbą kitiems asmenims.
13.  Už darbą apmokama remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.
14.  Gimnazijos vadovai ir pedagogai atestuojami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
15.  Priimdamas į darbą bei atleisdamas iš darbo pedagogus ir kitus darbuotojus, direktorius privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo, kitų darbo santykius reguliuojančių  įstatymų ir norminių teisės aktų.
16.  Nutraukiant darbo sutartį, rašomas prašymas, parengiamas direktoriaus įsakymas ir finansiškai atsiskaitoma su darbuotoju.
17.  Atleidžiamas iš darbo darbuotojas turi:
17.1.        Perduoti direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams jam patikėtą gimnazijos turtą;
17.2.        Grąžinti gimnazijos bibliotekai knygas (jei jų buvo paėmęs);
17.3.        Grąžinti raštinės vedėjai darbuotojo pažymėjimą.

III. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

18.  Į gimnaziją mokiniai priimami vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu mokinių priėmimo į Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu.
19.  Gimnazijoje turi teisę mokytis visi norintys pažangūs mokiniai.
20.  Asmuo, pageidaujantis mokytis gimnazijoje, pateikia gimnazijos direktoriui šiuos dokumentus:
20.1.        Tėvų (globėjų) prašymą;
20.2.        Mokinio gimimo liudijimo arba asmens tapatybės kortelės (paso) kopiją;
20.3.        Mokinio mokymosi pasiekimus arba įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
20.4.        Nustatytos formos mokinio sveikatos pažymėjimą;
20.5.        Kitus dokumentus, susijusius su ugdymo(si) pasiekimais ir kokybe.
21.  Priimtų į gimnaziją mokinių sąrašas skelbiamas gimnazijos skelbimų lentoje, gimnazijos internetiniame puslapyje iki liepos 1 d.
22.  Su priimtais į gimnaziją mokiniais ir esančiais gimnazijos mokiniais, baigusiais tam tikrą mokymo(si) programą ir norinčiais tęsti mokymą(si) pagal aukštesnę programą, sudaromos mokymo(si) sutartys, kuriose aptariami pagrindiniai sutarties šalių įsipareigojimai, sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo, ginčų sprendimo klausimai.
23.  Sutartis pasirašoma tarp gimnazijos direktoriaus iš vienos pusės ir priimamo mokinio tėvų (globėjų) ir mokinio (nuo 14 metų), - iš kitos pusės.
24.  Sutartys pasirašomos dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
25.  Sutartys registruojamos gimnazijos mokymo(si) sutarčių registravimo žurnale.
26.  Sudarius sutartį, mokinys įtraukiamas į gimnazijos mokinių duomenų bazę, formuojama jo asmens byla, kurioje saugoma išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija, mokymo(si) sutartis ir kiti su ugdymu susiję dokumentai.
27.  Mokiniai gali pereiti į kitą mokyklą, pateikę gimnazijos direktoriui motyvuotą prašymą ir nustatytos formos atsiskaitymo lapelį.
28.  Išvykstančiam iš gimnazijos mokiniui išduodamas nustatytos formos išsilavinimą liudijantis dokumentas.

IV. PAGRINDINĖS DARBUOTOJO IR DARBDAVIO TEISĖS IR PAREIGOS

29. Pedagogų teisės:
29.1.        Siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir formas;
29.2.        Tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis, jei gimnazijos mokos fonde pakanka lėšų,, ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą;
29.3.        Burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus;
29.4.        Dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
29.5.        Dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;
29.6.        Naudotis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
30. Pedagogų pareigos:
30.1.        Pagal mokinių siekius ir galimybes individualizuoti ugdymo turinį, siekiant gerų ugdymo rezultatų;
30.2.        Pritaikyti integruotiems specialiųjų poreikių mokiniams ugdymo turinį, metodus ir mokymo priemones, bendradarbiauti su gimnazijos specialiuoju pedagogu;
30.3.        Laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų;
30.4.        Pasiruošti pamokoms, neformaliojo ugdymo užsiėmimams ir juos vesti;
30.5.        Analizuoti savo pedagoginę veiklą, tobulinti savo kvalifikaciją;
30.6.        Vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti mokinius, jų tėvus (globėjus), kolegas ir mokyklos vadovus;
30.7.        Be administracijos leidimo nekeisti pamokų, užsiėmimų laiko, tvarkaraščio, nevaduoti vienas kito;
30.8.        Teikti pagalbą mokiniui, pastebėjus jo atžvilgiu taikomą psichologinę, fizinę prievartą ar įvairaus pobūdžio išnaudojimą;
30.9.        Imtis atitinkamų priemonių pastebėjus ar įtarus mokinius apsvaigusius nuo psichiką veikiančių medžiagų (pranešti gimnazijos sveikatos priežiūros specialistei ir administracijai);
30.10.    Supažindinti mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis, vesti saugaus elgesio instruktažus, užtikrinti ugdomų mokinių saugumą.
30.11.    Budėti mokykloje darbo tvarkos taisyklių nustatyta tvarka.
30.12.    Dalyvauti metodinėje veikloje, gimnazijos veiklos įsivertinimo procese.
30.13.    Dalyvauti planuojant mokyklos veiklą.
30.14.    Dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose. Jei dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti, praneša gimnazijos direktoriui.
30.15.    Vykdyti kitus darbdavio ar jo įgalioto asmens teisėtus pavedimus.
31. Vadovaujant klasei/grupei:
31.1.        bendrauti ir bendradarbiauti su klasėje/grupėje dirbančiais mokytojais mokinių ugdymo klausimais;
31.2.        rūpintis mokinių sveikata, padėti reguliuoti darbo ir poilsio režimą;
31.3.        vykdyti žalingų įpročių prevenciją, informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokyklos vadovą ar jo įgaliotą asmenį apie jų apraiškos atvejus;
31.4.        kartu su mokiniais ir/ar tėvais (globėjais, rūpintojais) planuoti ir organizuoti vadovaujamos klasės/grupės renginius;
31.5.        kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) spręsti mokinių ugdymo ir ugdymosi problemas, rūpintis tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimu;
31.6.        padėti mokiniui pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos kryptį.
31.7.        organizuoti auklėtinių lankomumo apskaitą, ją pateikiant direktoriaus pavaduotojai iki einamojo mėnesio 6 dienos pagal nustatytą formą, operatyviai informuoti administraciją ir tėvus apie pabėgimo iš pamokų atvejus.
31.8.        parengti darbo planus, tvarkyti auklėtinių asmens bylas, klasės dienyną, teikti administracijai būtiną informaciją apie klasę, ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį sutvarkyti pažymių knygeles.
31.9.        organizuoti auklėtinių budėjimą mokykloje.
31.10.    dalyvauti prevenciniame ir profesinio informavimo darbe.
31.11.    padėti mokiniams spręsti iškylančias psichologines, bendravimo, mokymosi ir kt. problemas.
31.12.    Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
32. Aptarnaujančio personalo teisės:
32.1.        reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir higienos reikalavimus atitinkančios darbo sąlygos;
32.2.        atsisakyti dirbti tuos darbus, kurie nesulygti darbo sutartyje ir kuriuos saugiai dirbti nėra apmokyti;
32.3.        Reikalauti, kad būtų laikomasi įstatymuose nustatyto darbo ir poilsio režimo;
32.4.        Turint nusiskundimų ar pageidavimų galima raštu kreiptis į mokyklos darbuotojų profesinę sąjungą, valstybinę darbo inspekciją arba teismą;
32.5.        dėl svarbių priežasčių gauti nemokamų atostogų iki 3 darbo dienų. Didesnis nemokamų atostogų laikas skiriamas tik tuo atveju, jeigu dėl išėjusio darbuotojo nenukenčia darbo proceso organizavimas.
33. Aptarnaujančio personalo pareigos:
33.1.        dirbti dorai ir sąžiningai, griežtai vykdyti pareigas, nustatytas gimnazijos įstatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, kituose norminiuose dokumentuose, reglamentuojančiuose darbo sąlygas;
33.2.        laikytis sveikatos ir darbų saugos taisyklių, higienos normų, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos normatyvų, su kuriais buvo supažindintas prieš priimant į darbą;
33.3.        laikytis darbo drausmės, laiku atvykti į darbą, nepažeidinėti nustatytos darbo laiko trukmės, nedaryti to, kas trukdytų kitiems darbuotojams atlikti savo pareigas, laiku ir tiksliai vykdyti administracijos nurodymus;
33.4.        visomis leistinomis priemonėmis siekti gerinti atliekamo darbo kokybę, nebūti aplaidžiam darbe;
33.5.        atvykti į darbą tvarkingai apsirengus, būti mandagiam ir atidžiam su gimnazijos bendruomenės nariais, svečiais, laikytis tylos pamokų metu;
33.6.        užtikrinti savo darbo vietoje švarą ir tvarką, laikytis nustatytos tvarkos saugant ir naudojantis patikėtu inventoriumi, medžiagomis, dokumentais;
33.7.        saugoti ir tausoti mokyklos nuosavybę, naudoti ją tik pagal paskirtį. Ekonomiškai naudoti energetinius resursus, vandenį;
33.8.        periodiškai, nustatytais terminais tikrintis sveikatą, apie įvykusius traumų atvejus nedelsiant informuoti mokyklos administraciją;
33.9.        susirgus ar dėl kitos pateisinamos priežasties neatvykus į darbą, apie neatvykimą informuoti mokyklos administraciją ne vėliau, kaip likus 20 min. iki darbo dienos (kurią negali atvykti) pradžios;
33.10.    nekeisti sudaryto darbo tvarkaraščio, netrumpinti darbo laiko;
33.11.    mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama atsinešti, vartoti alkoholį, narkotines, toksines medžiagas. Rūkyti galima tik tam skirtoje vietoje ir patalpoje;
33.12.    gerbti kitų gimnazijos bendruomenės narių privatumą, apdairiai elgtis su konfidencialia informacija;
33.13.    dalyvauti administracijos rengiamuose susirinkimuose, pasitarimuose;
33.14.    nesivesti į darbą pašalinių asmenų, nepatikėti savo darbo kitam asmeniui.

V. DARBO LAIKAS

34.  Personalo darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę.

35.  Kasdieninė darbo trukmė neviršija aštuonių valandų, išskyrus sargus, kurių budėjimo pamaina tęsiasi dvylika valandų.

36.  Darbo laikas prieššventinėmis dienomis trumpinamas viena valanda, išskyrus budinčiuosius ir sargus.

37.  Darbo pradžia, pabaiga, pietų pertraukos metas atsispindi asmeniniuose darbo grafikuose, patvirtintuose direktoriaus.

38.  Mokytojų darbo laikas:

38.1.        gimnazijoje nustatoma 5 darbo dienų savaitė. Pamokų pradžia 8.00 val.;

38.2.        pamokos trukmė visose klasėse nustatoma ne ilgesnė kaip 45 min.;

38.3.        pradinių klasių mokiniams leidžiama pamokos metu daryti trumpą pertraukėlę;

38.4.        mokinių atostogų metu mokytojai atvyksta į darbą 9.00 val. ir dirba tiek laiko per dieną, koks jų savaitinių kontaktinių valandų vidurkis, jeigu nėra atskiro direktoriaus įsakymo;

38.5.        draudžiama kviesti iš pamokų mokytojus ir mokinius mokymo programoje nenumatytais tikslais;

38.6.        pedagogai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytos trukmės kasmetines atostogas vasarą;

38.7.        kitiems gimnazijos darbuotojams atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos atostogų įstatyme nustatyta tvarka pagal iš anksto parengtą grafiką arba atsižvelgus į darbuotojų pageidavimą bei gimnazijos galimybes.

 

VI. DARBO KRŪVIO NUSTATYMAS IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

39.  Pedagogams darbo krūvis kitiems mokslo metams preliminariai paskirstomas iki liepos 1 d.

40.  Darbo krūvį skirsto direktorius, atsižvelgdamas į Bendruosius ugdymo planus, mokinių bei komplektų skaičių, metodinių grupių siūlymus.

41.  Darbo krūvis skirstomas vadovaujantis šiais principais:

41.1.        klasių perimamumas, turėto darbo krūvio išsaugojimas;

41.2.        Nurodytų savaitinių valandų skaičiaus neviršijimas;

41.3.        Pagal darbo rezultatus.

42.  Mažėjant mokinių skaičiui mokykloje, krūvis mažinamas vadovaujantis Darbo kodeksu.

43.  Darbo užmokestis pedagogams ir kitiems darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį, jeigu nėra atskiro prašymo mokėti kitaip.

44.  Visų kategorijų darbuotojams, gimnazijos tarybos nutarimu, jei yra lėšų, gali būti mokamos priemokos už papildomų darbų atlikimą.

45.  Darbuotojui išvykus į komandiruotę, kvalifikacijos kėlimo renginį darbovietės siuntimu, paliekamas vidutinis mėnesinis užmokestis.

46.  Darbuotojams, kurie laiko egzaminus ir mokosi savo iniciatyva, mokamas 50 proc. vidutinio mėnesinio atlyginimo, jeigu yra lėšų.

47.  Visų kategorijų darbuotojai darbo užmokestį už atostogas turi teisę gauti ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas prieš prasidedant atostogoms.

 

VII. PEDAGOGŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ SKATINIMAS BEI DRAUSMINIMAS

 

48.  Darbuotojai už gerą darbą, pasiekimus ir rezultatus gali būti skatinami: padėka (žodžiu arba raštu), piniginiu priedu, dovana.

49.  Darbuotojai už ilgametį ir nepriekaištingą darbą padėka ir dovana skatinami švenčių proga (minint mokyklos jubiliejų, profesinės šventės, rugsėjo 1- ąją, asmeninį jubiliejų).

50.  Darbuotojams piniginis priedas skiriamas tik esant mokos fondo ekonomijai už labai gerus darbo rezultatus ir laimėjimus.

51. Mokytojų skatinimas:

51.1.        piniginis priedas skiriamas mokytojams už šiuos papildomus darbus ir pasiekimus: konferencijų, seminarų organizavimą, tarptautinių, respublikinių, miesto projektų parengimą ir realizavimą, ugdytiniams užėmus prizines vietas ar tapus laureatais olimpiadose, konkursuose, varžybose, vadovavimą metodinei grupei, mokyklos, mokytojų tarybos, pedagogų atestacinės komisijos sekretoriui, už kitus atliktus mokyklai reikšmingus darbus;

51.2.        piniginio priedo dydis skiriamas atsižvelgiant į metodinės grupės siūlymą;

51.3.        padėka raštu, asmeninė dovana skiriama už šiuos darbus: aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje, kokybišką ugdytinių parengimą renginiui, konkursui, renginio, reikšmingo mokyklos bendruomenei, organizavimą, mokyklos, savo veiklos pristatymą žiniasklaidoje, dalyvavimą rengiant projektus, sistemingą parodų organizavimą ir mokyklos puošimą;

51.4.        padėką, asmenines dovanas direktorius skiria savo nuožiūra, atsižvelgdamas į įdėtas pastangas ir gautą rezultatą;

51.5.        padėka žodžiu gali būti pareikšta už: kokybiškai organizuotą renginį, parengtą metodinę, vaizdinę priemonę, gerus ugdytinių pasiekimus, puikų klasės auklėtojo funkcijų atlikimą, aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje, nepriekaištingą kabineto priežiūrą;

51.6.        už aktyvų dalyvavimą metodinės grupės veikloje gali būti skiriami kvietimai į kino filmą, teatrą, koncertą ar kitą renginį;

51.7.        Skirstant technines priemones, inventorių, pirmumo teisė suteikiama mokytojui, labai gerai prižiūrinčiam klasę ar kabinetą.

52. Mokytojų drausminimas

53.  Aplaidiems, nedrausmingiems, nerūpestingai atliekantiems savo pareigas arba jų nevykdantiems darbuotojams gali būti taikomos šios drausminimo priemonės:

53.1.        Pastaba;

53.2.        Papeikimas;

53.3.        Atleidimas iš darbo.

54.  Direktorius raštu pareikalauja, kad darbuotojas per 3 darbo dienas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Darbuotojui, be svarbių priežasčių per 3 darbo dienas nepateikus pasiaiškinimo, drausminė nuobauda skiriama be pasiaiškinimo.

55.  Jeigu darbo drausmės pažeidimo aplinkybės nėra aiškios, direktorius sudaro komisiją, kuri tiria situaciją ir pateikia išvadas.

56.  Drausminė nuobauda skiriama direktoriaus įsakymu ir darbuotojas apie tai informuojamas pasirašytinai.

57.  Drausminė nuobauda galioja vienerius metus nuo tos dienos, kada ji buvo skirta, jeigu darbuotojui nebuvo skiriama nauja nuobauda.

58.  Gimnazijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, turi teisę:

58.1.        laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo ir už tą laikotarpį nemokėti jam darbo užmokesčio, jei jis darbo metu buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar kitokių svaiginančių preparatų;

58.2.        atleisti iš darbo darbuotoją įstatymuose numatyta tvarka, jei jis pažeidinėja darbo drausmę, daro pravaikštas, nesilaiko darbų saugos taisyklių;

58.3.        gimnazijos vadovai ir pedagogai įstatymuose numatyta tvarka gali būti atleisti iš darbo, kai jų elgesys, nors ir ne darbo metu, yra amoralus ir dėl to nesuderinamas su jo pareigomis.

 

VIII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

59. Mokinių teisės:

59.1.        Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;

59.2.        Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį išsilavinimą;

59.3.        Keisti pasirinktą mokymosi kryptį pagal gimnazijoje numatytą tvarką;

59.4.        Pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus;

59.5.        Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

59.6.        Savarankiškai mokytis eksternu, laikyti bet kokios klasės programos ar jos dalies, pagrindinės ar vidurinės mokyklos baigiamuosius egzaminus;

59.7.        Į nešališką mokymosi pasiekimų  įvertinimą;

59.8.        Į  psichologinę, specialiąją  pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai), sveikatos priežiūrą  gimnazijoje;

59.9.        Dalyvauti gimnazijos savivaldoje gimnazijos įstatuose numatyta tvarka;

59.10.    Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviraiškos būreliuose;

59.11.    Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

59.12.    Būti išrinktam į rajono, šalies mokinių savivaldos institucijas.

60. Mokinių pareigos:

60.1.        Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

60.2.        Stropiai mokytis, maksimaliai išnaudoti gimnazijos ir švietimo sistemos teikiamas ugdymosi galimybes;

60.3.        Sąmoningai dalyvauti gimnazijos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, egzaminuose, įskaitose bei užklasiniuose renginiuose (Šv. Mišiose, kituose katalikiškuose renginiuose);

60.4.        Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;

60.5.        Gerbti mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius, laikytis žmonių bendrabūvio normų, Lietuvos Respublikos įstatymų;

60.6.        Gerbti ir puoselėti gimnazijos tradicijas, kurti naujas, tausoti gimnazijos turtą;

60.7.        Laiku pateikti sveikatos būklę liudijančias pažymas;

60.8.        Nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties;

60.9.        Stropiai atlikti budinčiojo pareigas;

60.10.    Gimnazijoje vilkėti tvarkingą ir švarią mokyklinę uniformą, patalpoje būti be kepurės, striukės ir pirštinių;

60.11.    Būti pasiruošus pamokoms, turėti reikalingas priemones;

60.12.    Pertraukų metu netrukdyti kitų poilsio, nebėgioti, netriukšmauti, nešiukšlinti;

60.13.    Pamokų metu netrukdyti kitiems mokiniams, mokytojui. Vykdyti teisėtus mokytojo reikalavimus;

60.14.    Laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų išvykų, ekskursijų metu.

60.15.    Pasiekus aukštų atitinkamos ugdymo srities rezultatų, atstovauti gimnaziją rajono ir šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose.

61. Mokiniams draudžiama:

61.1.        Atsinešti ir gimnazijos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus bei kitas psichotropines medžiagas, jas platinti bei įtraukti kitus asmenis į šių medžiagų platinimą bei vartojimą;

61.2.        Atsinešti ginklą (šaunamąjį, peilį, dujų balionėlį ir kt.);

61.3.        Žaisti azartinius žaidimus, smurtauti, vartoti necenzūrinius žodžius;

61.4.        Naudoti fizinį, psichologinį smurtą prieš mokyklos bendruomenės narius;

61.5.        Naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis pamokų metu;

61.6.        Pamokos metu vaikščioti koridoriais, kelti triukšmą ar trukdyti mokytojui vesti pamoką;

61.7.        Pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto;

61.8.        Imti svetimus daiktus, apgaudinėti.

 

IX. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

 

62. Mokiniai gali būti skatinami šiomis priemonėmis:

62.1.        Padėka (raštu arba žodžiu);

62.2.        Dovana;

62.3.        Nuotraukos patalpinimu gimnazijos stende ar gimnazijos interneto svetainėje;

62.4.        Ekskursija, išvyka.

63.  Mokiniai skatinami už šiuos laimėjimus ir pasiekimus: atstovavimą mokyklai olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose mokyklos organizuojamuose renginiuose; gerą mokymąsi ir elgesį; aktyvų darbą gimnazijos savivaldos organizacijose, aktyvų dalyvavimą neformaliojo ugdymo veikloje; pagalbą klasės auklėtojui, mokytojams; gerą budėjimą; pagalbą tvarkant gimnaziją; už kitą veiklą, kuri teigiamai įtakoja gimnazijos įvaizdį.

64.  Mokiniai gali būti paskatinami iškart, renginių metu, pasibaigus mokslo metams, klasės valandėlės metu.

65.  Skatinimo priemonė skiriama atsižvelgiant į pasiekto rezultato, laimėjimo reikšmingumą, atliktos veiklos svarbą.

66.  Siūlyti skatinti mokinį gali klasės auklėtojas, mokytojas, administracija, raštu pateikdami direktoriui rekomendaciją, kurioje nurodoma už kokius pasiekimus ir kokią paskatinimo rūšį siūlo.

67.  Padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią veiklą direktorius įformina įsakymu.

68. Mokiniams, nevykdantiems pareigų, pažeidinėjantiems darbo drausmę, taikomos šios drausminimo priemonės:

68.1.        Elgesio svarstymas ir korekcijos numatymas socialinėje pedagoginėje komisijoje (už   grubų mokinio elgesio taisyklių pažeidimą dalyvaujant tėvams(globėjams);

68.2.        įpareigojimas viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusįjį (esant tam tikroms aplinkybėms).

68.3.        Pranešimas Nepilnamečių reikalų inspekcijai (už sunkų nusikaltimą, piktybinį moksleivių elgesio taisyklių pažeidimą);

69. Drausminės nuobaudos:

69.1.        Įspėjimas (žodinis, raštiškas);

69.2.        Papeikimas;

69.3.        Šalinimas iš gimnazijos.

70.  Mokinių  šalinimo iš gimnazijos klausimus svarsto gimnazijos mokytojų taryba.

71. Iš gimnazijos gali būti šalinami:

71.1.        Nepažangūs trečiosios pakopos mokiniai, turintys daugiau negu 1 nepatenkinamą pažymį, sulaukę 16 metų;

71.2.        Piktybiškai nesilaikantys mokinio elgesio taisyklių, sistemingai nelankantys be pateisinamos priežasties pamokų mokiniai, sulaukę 16 metų;

72.  Iki 16 metų amžiaus mokiniai šalinami iš gimnazijos už sunkius nusikaltimus, gavus raštišką miesto švietimo skyriaus pritarimą (apie mokinio pašalinimą iš gimnazijos informuojama savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnyba).

73.  Už padarytus teisės pažeidimus teisėsaugos institucijų nustatyta tvarka mokinys gali būti nukreiptas į specialiąją mokyklą.

74. 73. Mokiniui rašomas įspėjimas už:

74.1.        Sąmoningą mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą;

74.2.        Azartinius lošimus, daiktų mainymą, perpardavinėjimą, nesąžiningumą, grubų elgesį;

74.3.        Mokytojų ir klasės vadovų, administracijos nurodymų nevykdymą;

74.4.        Amoralų elgesį;

74.5.        Bėgimą iš pamokų ir tyčinį vėlavimą į pamokas;

74.6.        Gamtos žalojimą, gyvūnų kankinimą, silpnesnių skriaudimą;

74.7.        Kito žmogaus niekinimą, įžeidimą, pravardžiavimą, muštynes;

74.8.        Tyčinę netvarką  gimnazijoje, klasėje, darbo vietoje;

 

X. BUDĖJIMAS

 

75. Mokytojų budėjimo organizavimas:

75.1.        Mokytojai budi pertraukų metu pagal gimnazijos vadovybės sudarytą grafiką;

75.2.        Budintis mokytojas be administracijos leidimo negali keisti budėjimo grafiko ar paskirtos vietos;

 

75.3.        Budintieji privalo turėti skiriamuosius ženklus;

75.4.        Budintis gimnazijos administracijos atstovas ir pedagogai privalo stebėti mokinių budėjimą, neleisti mokiniams bėgioti po koridorių, garsiai šūkauti, stumdytis, šiukšlinti;

75.5.        Taupyti elektros energiją, vandenį, saugoti gimnazijos inventorių;

75.6.        Nedelsiant informuoti administraciją apie gimnazijos turto gadinimo atvejus, mokinių traumas, muštynes ar kitus ypatingus atvejus;

75.7.        Be svarbios priežasties nepalikti savo posto.

76. Mokinių budėjimo tvarka:

76.1.        Budintys mokiniai  budėjimą pradeda 8.45 val. Budėjimą baigia, kai baigiasi pamokos budinčiajai klasei;

76.2.        Budėjimo grafiką klasėms sudaro administracija;

76.3.        5-ų klasių mokiniams budėjimas neskiriamas;

76.4.        Budinčiųjų mokinių grafiką klasei sudaro klasės auklėtojas ir kontroliuoja jo vykdymą;

76.5.        Budintys mokiniai informuoja budintį mokytoją apie pastebėtus pažeidimus ir surašo pastabas į gimnazijoje vedamą budėjimo rezultatų suvestinę;

76.6.        Prasidėjus pamokoms, budėtojai užgesina šviesas koridoriuose, patikrina ar neatsukti vandens čiaupai ir paskutiniai eina į klasę;

76.7.        Budėtojai privalo neleisti mokiniams lakstyti po gimnaziją, o ypač laiptais;

76.8.        Po pamokų budėtojai patikrina savo postus ir apie padėtį informuoja vyr. budėtoją;

76.9.        Teikia informaciją apie gimnaziją svečiams, yra mandagūs ir paslaugūs;

76.10.    Informuoja administraciją arba klasės auklėtoją apie mokinius, kurie nedrausmingi, nesilaiko tvarkos, nevykdo budinčiųjų reikalavimų;

76.11.    Nevartoja fizinio ir psichologinio smurto prieš mokinius, kurie pažeidinėja tvarką, neklauso nurodymų;

76.12.    Tausoja gimnazijos turtą, apie pastebėtus pažeidimus informuoja administraciją.

76.13.    Popamokinių renginių metu klasės budi pagal neformaliojo ugdymo pavaduotojo sudarytą grafiką ir jo nustatytą tvarką..

 

XI. ATVYKSTANČIŲ Į MOKYKLĄ ASMENŲ REGISTRAVIMAS

77.  Gimnazijos budintieji registruoja į gimnaziją atvykusius interesantus ir svečius specialioje knygoje – žurnale ir kontroliuoja pašalinių asmenų patekimą į gimnaziją

78.  Budėtoja užregistruoja atvykusio asmens vardą, pavardę, vizito tikslą ir laiką.

79.  Jei asmuo atsisako užsiregistruoti, įžūliai elgiasi ar yra neblaivus, budėtojas apie tai privalo informuoti administraciją, jei tuo momentu jos nėra – iškviesti policiją.

 

XII. MOKINIŲ ATVYKIMAS

 

80.  Mokiniai atvyksta į gimnaziją sutinkamai su pamokų tvarkaraščiu, skirdami laiko pasiruošimui pirmajai pamokai.

81.  Atvykę į gimnaziją, mokiniai sveikinasi vieni su kitais, su gimnazijos darbuotojais ir svečiais.

82.  Mokinių paltai, striukės kabinami tik rūbinėje, turi turėti tvarkingas pakabas.

83.  Gimnazija neatsako už rūbinėje, persirengimo kambariuose paliktus pinigus ir kitus vertingus daiktus.

 

XII. TURIZMO RENGINIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMAS

 

84.  Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti:

84.1.        Mokiniai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys specialiųjų ugdimosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali dalyvauti tik su gydytojo leidimu;

84.2.        Mokinių grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, skiriamas mokytojas, atestuotas kaip turizmo renginių vadovas. Didesnėms nei 15 mokinių grupėms skiriami 2 turizmo renginių vadovai.

85.  Turizmo renginių vadovo pareigos:

85.1.        Ne vėliau kaip prieš 4 – 5 darbo dienas raštu praneša mokyklos direktoriui apie planuojamą organizuoti turistinį renginį;

85.2.        Ne vėliau kaip prieš  4 darbo dienas iki organizuojant turistinį renginį parengia programą ir pateikia direktoriui tvirtinti, vykstančių mokinių sąrašą, informuoja mokinių tėvus;

85.3.        Sudarydamas mokinių, vykstančių į turizmo renginį, sąrašą įtraukia tik tuos mokinius, kurie turi tėvų sutikimus;

85.4.        Prieš išvykstant į turistinį renginį, jo organizatorius supažindina mokinius su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios pagalbos vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi reikalavimais. Saugos instruktažus su vaikais registruoja žurnale, kuris saugomas raštinėje ir tos klasės dienyne;

85.5.        Susidarius situacijai, gresiančiai mokinių saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia turizmo renginio vykdymą;

85.6.        Užtikrina mokinių saugą turizmo renginio metu.

 

XIII. DARBO SAUGOS TAISYKLĖS GIMNAZIJOJE

 

86.  Mokytojai laikosi darbo saugos reikalavimų ir instruktuoja mokinius.

87.  Pirmąją mokslo metų pamoką (fizikos, chemijos, biologijos, technologijų, kūno kultūros, informacinių technologijų dalykų) prieš ekskursijas, žygius ir kt. apie tai pažymi žurnale.

88.  Mokytojai, dirbantys klasėse ir kabinetuose, laikosi šių taisyklių:

88.1.        Punktualiai pradeda ir baigia pamoką;

88.2.        Kabinetuose, kuriuose kyla problemų dėl inventoriaus apsaugos ir tvarkos palaikymo turi būti sudarytas mokinių sėdėjimo planas;

88.3.        Mokiniui savavališkai išėjus iš pamokos, mokytojas informuoja klasės auklėtoją ir administracijos atstovą;

88.4.        Pamoką mokytojas veda tik tvarkingoje klasėje. Pastebėjęs, kad klasės patalpos netvarkingos, pareikalauja mokinių sutvarkyti ir tik tada pradeda darbą;

88.5.        Pamokos pradžioje mokytojas paprašo, kad budintis mokinys praneštų klasėje nesančių mokinių pavardes. Juos dalyko mokytojas pažymi klasės dienyne;

88.6.        Išsiųsti mokinį iš pamokos įvairiais reikalais draudžiama. Taip pat draudžiama mokinį, pažeidusį drausmę, išvaryti iš pamokos. Dėl mokinio nedrausmingumo mokytojas kreipiasi į klasės auklėtoją arba į administraciją, gimnazijos socialinę pedagoginę komisiją;

88.7.        Dienynus pildo mėlynai rašančiu rašikliu vadovaujantis dienyno paaiškinimais;

88.8.        Dienyną pasiima ir padeda pats mokytojas. Nešioti mokiniams dienynus draudžiama;

88.9.        Po pamokos nuneša dienyną  į mokytojų kambarį;

88.10.    mokytojas privalo dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose. Jei dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti, praneša gimnazijos direktoriui.

 

XIV. GIMNAZIJOS TURTO NAUDOJIMAS IR APSAUGA

 

89.  Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis gimnazijos kabinetais, sporto sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi.

90.  Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo tausoti gimnazijos turtą, saugoti mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti gimnazijos turto savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo.

91.  Gimnazijos bendruomenės nariai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo.

92.  Darbo dienos pabaigoje pedagogai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius ir prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpą.

93.  Pedagogai, kiti gimnazijos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.

94.  Gimnazijos sargas budėdamas gimnazijoje nakties metu neturi teisės miegoti, leisti į gimnazijos patalpas pašalinius žmones, nors jie būtų gerai pažįstami ar draugai.

95.  Išgirdęs dūžtant stiklus, laužiamų durų garsus, pastebėjęs pastate pašalinius žmones, sargas privalo nedelsdamas iškviesti policiją.

96.  Jeigu budėjimo naktį metu dėl kokių nors priežasčių gimnazijos pastate kilo gaisras, sargas privalo nedelsdamas iškviesti ugniagesius, gimnazijos vadovybę ir pradėti gesinti židinį turimomis priemonėmis.

97.  Už sugadintą gimnazijos inventorių, technines mokymo priemones, sugadintas ar pamestas gimnazijos bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai gimnazijai turi būti atlyginti geranoriškai arba teisiniu keliu.

98.  Draudžiama bet kokia prekyba gimnazijoje.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

99.  Darbo tvarkos taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo datos visiems gimnazijos bendruomenės nariams.

100.     Darbuotojai privalo būti susipažinę su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.

 

________________________________________________________________

Viešieji pirkimai

Telšių Vincento Borisevičiaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

 

* AK - atviras konkursas, SAK - supaprastintas atviras konkursas, MVP - mažos vertės pirkimas, ND - neskelbiamos derybos ir TS-techninės specifikacijos projektas.

Pirkimo Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo būdas (*)

Pirkimo dokumentai (konkurso sąlygos ar pirkimo reikalavimai, jų patikslinimai ir paaiškinimai)

Pasiūlymo pateikimo terminas (iki)

Nugalėtojas

Pirkimo sutarties vertė (Lt su PVM)

43 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP Failas1, Failas2 2014-06-14 IĮ Higiena ir sveikatos auditas
63,00
42 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP Failas1, Failas2 2014-06-14 IĮ Higiena ir sveikatos auditas 315,00
41 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP Failas1, Failas2 2014-06-14 IĮ Higiena ir sveikatos auditas 63,00
40 Kancialerinių prekių, vokų, segtuvų, popieriaus pirkimas MVP (S) Failas1, Failas2 2014-06-11 V. Grubliauskienės firma 100,78
39 Sistemos „Tavo mokykla“ priežiūros paslaugos pirkimas. MVP (S) Failas 2014-05-21 UAB „Nevda“ 121,00
38 Transporto priemonių paslaugų pirkimas MVP (S) Failas 2014-05-05 UAB“NAIKA IR KO 520,00
37 Kopijavimo popierius MVP (S) Failas1, Failas2 2014-05-05 V. Grubliauskienės firma 226,20
36 Kancialerinių prekių, vokų, segtuvų, popieriaus pirkimas MVP (S) Failas 2014-04-25 V. Grubliauskienės firma 199,95
35 Kancialerinių prekių, vokų, segtuvų, popieriaus pirkimas MVP (S) Failas 2014-04-24 V. Grubliauskienės firma 199,98
34 Kancialerinių prekių, vokų, segtuvų, popieriaus pirkimas MVP (S) Failas 2014-04-23 V. Grubliauskienės firma 78,60
33 Sistemos „Tavo mokykla“ priežiūros paslaugos pirkimas. MVP (S) Failas 2014-04-22 UAB „Nevda“ 121,00
32 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-04-04 Telšių švietimo centras 1620,00
31 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-04-02 Plungės suaugusiųjų švietimo centras 150,00

30

Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas

MVP (A)

Failas

2014-03-27

Telšių švietimo centras
48.00

29

Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas

MVP (A)

Failas

2014-03-27

Telšių švietimo centras
12,00

28

Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas

MVP (A)

Failas

20140-03-27

VšĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras
40,00

27

Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas

MVP (A)

Failas

2014-03-24

Telšių švietimo centras
12,00

26

Transporto priemonių paslaugų pirkimas

MVP (S)

Failas

2014-03-07

A. Fabijonavičiaus firma
200,00

25

Sistemos „Tavo mokykla“ priežiūros paslaugos pirkimas.

MVP (S)

Failas

2014-03-24

UAB „Nevda“
121,00
24 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-02-28 VšĮ Mokyklų tobulinimo centras 300,00
23 Kancialerinių prekių, vokų, segtuvų, popieriaus pirkimas MVP (S) Failas 2014-03-10 V. Gubliauskienės firma 414,70
22 Kancialiarinių prekių, kreidos, lipnios plėvelės, popieriaus pirkimas. MVP (S) Failas 2014-02-20 V. Grubliauskienės firma 816,87
21 Internetinės paslaugos MVP (S) Failas 2014-03-06 UAB KLI LT 51,85
20 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-03-12 Telšių švietimo skyrius 48,00
19 Transporto priemonių paslaugų pirkimas MVP (S) Failas 2014-02-28 UAB Telšių autobusų parkas 114,99
18 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-02-20 Telšių švietimo centras 96,00
17 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-03-07 Telšių švietimo centras 48,00
16 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-03-07 Telšių švietimo centras 192,00
15 Vertintojos paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-02-12 Danguolei Tamošiūnienei 914,05
14 Kompiuterinė įranga ir reikmenys MVP (A) Failas 2014-02-08 T. Gedminto firma 3,979,02
13 Sistemos „Tavo mokykla“ priežiūros paslaugos pirkimas. MVP (S) Failas 2014-02-21 UAB „Nevda“ 121,00
12 Vadovėlių pirkimas MVP (A) Failas 2014-02-04 BĮ UAB TEV 182,00
11 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-01-27 Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija 2510,00
10 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-02-20 Telšių švietimo centras 48,00
9 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-02-26 Telšių švietimo centras 48,00
8 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-02-20 Telšių švietimo centras 96,00
7 Mokomųjų seminarų paslaugų pirkimas MVP (A) Failas 2014-02-14 Telšių švbietimo centras 60,00
6 Grožinės literatūros pirkimas MVp (A) Failas 2014-02-20 ALG knygynai UAB 13,39
5 Kancialerinių prekių, kopijavimo popieriaus pirkimas MVP (S) Failas 2014-02-20 V. Grubliauskienės firma 721,81
4 Sistemos „Tavo mokykla“ priežiūros paslaugos pirkimas. MVP (S) Failas 2014-01-22 UAB „Nevda“ 121,00
3 Internetinės paslaugos MVP (S) Failas 2014-02-04 UAB KLI LT 157,85
2 Vadovėlių pirkimas MVP (A) Failas 2014-02-20 BĮ UAB TEV 182,40
1 Vadovėlių pirkimas MVP (A) Failas 2014-02-20 BĮ UAB TEV 182,40

Darbo užmokestis

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.

Nr. Pareigybės 2019 m. 2019 m. 2019 m. 2019 m. 2020 m. 2020 m.
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv.
1 Direktorius 1623,13 2189,89 2331,18 2331,18 2486,15 2560,36
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1298,76  1731,4 1749,22 1749,22 1835,06 1857,24
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 600,81  805,22 799,26 799,26 1048,96 1048,96
4 Vyr. buhalteris  786,52  1047,71 1089,28 1089,28 1190,23 1205,11
  Raštinės Administratorius     692 692 774,4 774,4
5 Raštinės vedėjas 492,5   670,89        
6 Psichologas 810,9  1259,44 1259,44 1259,44 1295,3 1295,36
7 Logopedas 610,83  987,83 987,83 987,83 1056 1056
8 Specialusis pedagogas 712,85   1079,52 1079,52 1079,52 1135,2 1135,2
9 Socialinis pedagogas  634,24 1004,55 1004,55 1004,55 1054,24 1054,24
10 Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius            
11 Kapelionas 400,15  555,33 555,33 555,33 607,2 607,2
12 Prailgintos darbo dienos grupės auklėtojas  290,84 379,74 379,74 379,74 397,76 397,76
13 Mokytojo padėjėjas  450,37 610,02 635,4 635,4 752,67 757,43
14 Mokytojas 872,15   1164,17 1367,7 1367,7 1402,42 1402,42
15 Bibliotekos vedėjas 331,11  433,75        
16 Bibliotekininkas  675,22 887,26 890,09 890,09 990 990
17 Specialistas techninėms priemonėms  228,75  323,24 336,97 336,97 416,2 418,83
18 Rūbininkas 400  555 555 555 607 607
19 Budintysis  400 555 555 555 607 607
20 Valytojas  400  555 555 555 607 607
21 Kiemsargis  400  555 555 555 607 607
22 Sargas 400   555 555 555 607 607
23 Darbininkas 400  555 555 555 607 607