Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa

 

Olweus patyčių prevencijos programa

   Tikriausiai visi sutiks, kad tarpusavio santykiai svarbūs mūsų psichinei, emocinei ir fizinei sveikatai. Juk jeigu mes nepatiriame smurto, patyčių, žeminimo, atstūmimo, sunkių emocijų,  galim jaustis savimi, noriai bendraujame, jaučiamės pozityvūs ir darbingi. 

   Kas yra patyčios?

   Patyčios – tai įvairus elgesys, kai vaikai žemina, skaudina vieni kitus. Tai gali būti:

 • apkalbinėjimas;
 • erzinimas;
 • gąsdinimas;
 • ignoravimas;
 • kabinėjimasis;
 • kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas;
 • mušimas;
 • piktų, erzinančių SMS žinučių ar elektroninių laiškų siuntinėjimas;
 • pinigų atiminėjimas;
 • pravardžiavimas;
 • stumdymas ir kt.

   Siekiant sumažinti patyčių kultūros apraiškas mūsų gimnazijoje 2017 m.m. pradėta vykdyti Olweus patyčių prevencijos programa. Trečius metus vykdomas 3-8, I-II klasių mokinių tyrimas apie patyčių paplitimą. 

   2017 metais atliktas tyrimas parodė, kad 15 proc. gimnazijos 3-8 ir I-II klasių mokinių kenčia nuo patyčių. Visus metus buvo vykdomos prevencinės priemonės prieš patyčias. 2018 metų tyrimo duomenimis, patyčias patiriančių vaikų skaičius sumažėjo iki 12,4 proc., taip pat išaugo tėvų ir vaikų pasitikėjimas gimnazija kaip saugia  ugdymo įstaiga. Tačiau patyčių atvejų dar fiksuojama nemažai – beveik kas antras vaikas nurodė rečiau ar dažniau susiduriantis su nepagarbiu ar žalojančiu elgesiu. 2019 metų rudenį pakartotas tyrimas atskleidė, kad patyčių vėl padaugėjo – 13,4 proc. tiriamųjų pažymėjo patyręs patyčias. 

   2019 m. m. išsikėlėm tikslą peržiūrėti drausminimo kopėtėles ir jas nuolat priminti vaikams, atidžiai stebėti, kad būtų laikomasi 4 taisyklių prieš patyčias, taip pat nuolat aptarti ir analizuoti patyčių stabdymo žingsnius.  


Olweus taisyklės, nukreiptos prieš patyčias

 • Mes nesityčiosime iš kitų.
 • Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojamasi.
 • Mes stengsimės bendrauti su visais.
 • Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime apie tai ir mokykloje, ir namuose.

   2019/20 m.m. gimnazijoje pradėta diegti   

Olweus programos kokybės užtikrinimo standartas (OPKUS)

   Opkus tikslas – užtikrinti Olweus patyčių prevencijos programos  vertybinių nuostatų tvarumą ir programoje taikomų nuostatų tęstinumą.

   Mokykloje taikomos priemonės, atitinkančios Opkus reikalavimus, reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės standartus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos Opkus kokybės užtikrinimo plane.


  Patyčioms STOP 

      Patyčios – ne sąmojis!

      Priekabiavimas - ne draugystė!

      Pagalbos žingsniai, įtarus patyčias ir priekabiavimą:

1. Nukentėjusiam nuo patyčių (pagal poreikį) NEDELSIANT suteikiama pagalba;

2. Pokalbis, siekiant išsiaiškinti galimus patyčių organizatorius (auklėtoja);

3. Klasės valandėlė (-ės) patyčių tema (mokiniai, auklėtoja, gimnazijos kapelionas, specialistai, tėvai, kviesti lektoriai,...) :

4. Tęsiantis patyčioms, pokalbis su priekabiautojų tėvais (auklėtoja, tėvai, gimnazijos specialistai), pagalbos plano sudarymas:

 • numatomos galimos veiklos sritys tėvams su vaikais namuose;
 • individualūs pokalbiai vaikų su gimnazijos kapelionu, socialiniu pedagogu, psichologe;
 • siūlymas tėvams lankyti OLWEUS MSG užsiėmimus;
 • siūlymas patyčių organizatoriams lankyt elgesio keitimo programą (gimnazijos psichologė).

5. Patyčioms tęsiantis ir atsisakius visų siūlomų priemonių situacijai nutraukti, Vaiko gerovės komisija pasilieka teisę kreiptis į gimnazijos direktorių bei tartis su kitomis institucijomis.

 

Patyčių drausminimo kopėčios

6. Mokinio pokalbis su gimnazijos direktoriumi (dalyvauja mo­­kinys, mokinio tėvai, klasės auklėtoja, kiti susiję asmenys).

5. Mokinio elgesio aptarimas vaiko gerovės komisijos posėdyje (dalyvauja mokinys, mokinio tėvai, klasės auklėtoja, kiti susiję asmenys). Pagalbos priemonių plano  koregavimas ir papildymas.

4. Probleminės situacijos ir elgesio priežasčių analizė su gimnazijos specialistais, dalyvaujant klasės auklėtojai mokinio tėvais (jei mokinys arba jo tėvai to pageidauja). Pagalbos būdų aptarimas ir sutarties sudarymas.

3. Mokinio (-ių) paaiškinimas žodžiu ir raštu klasės auklėtojai apie probleminę situaciją. Mokinio tėvų informavimas (informuoja klasės auklėtoja).

2. Bendruomenės nario, pastebėjusio patyčias, patyčių fiksavimas žurnale bei klasės auklėtojo informavimas.

1. Bendruomenės nario, pastebėjusio patyčias, situacijos stabdymas,  palaikomasis pokalbis su nukentėjusiuoju (padrąsinimas kreiptis pagalbos).

Atnaujinta: 2023-04-01
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20