• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Paslaugos

Vaiko gerovės komisija

Elgesio vertinimo reglamentas pdf_jpg

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

TVIRTINU
Direktorius 

Robertas Ežerskis
2017-02-09

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2017 M.

TIKSLAS
Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
UŽDAVINIAI:
1. Organizuoti įvairius prevencinius renginius: susitikimus, diskusijas, paskaitas, klasių valandėles gimnazijos bendruomenei aktualiomis temomis.
2. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą.
3. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklos ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
4. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
5. Vykdyti krizių valdymą gimnazijoje.

Eil. Nr.

VEIKLA

PERIODIŠKUMAS

 

ATSAKINGI

PASTABOS

1.

Sudaryti Vaiko gerovės veiklos planą 2017 m.

Iki 2017-01-31

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė

 

2.

Posėdis, skirtas mokinių mokymosi, elgesio ir lankomumo problemoms spręsti.

Kiekvieno mėnesio III ketvirtadienį

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė

 

3.

 Organizuoti pasitarimus dėl mokinių elgesio reglamento laikymosi, pasiūlymų teikimas ir priemonių numatymas.

1-2 kartus per mėn.

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė, VGK nariai

 

4.

Klasių socialinių pasų sudarymas.

Iki 2017-10

Socialinis pedagogas V. Dargužis

 

PREVENCINĖ VEIKLA

5.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos integravimas į ugdymo procesą.

Visus metus

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė,
dalykų mokytojai, klasių vadovai

 

6.

Saugaus eismo, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos programų integravimas į ugdymo procesą.

Visus metus

Direktorius R. Ežerskis, direktoriaus pav. D. Simanauskienė, VSPS A. Danupaitė, socialiniai pedagogai Valdas Dargužis, Eugenijus Zakarauskas, S. Damanskis, klasių vadovai

 

7.

Prevencinės programos vykdymas:
- gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 6-8 kl. mokiniams;
-„Pauglystės kryžkelės“ (Lions quest), 5 kl. mokiniams;

 Visus metus (1 k. / 2 mėn.)

 (1 k. / mėn.)

Socialiniai pedagogai V. Dargužis, E. Zakarauskas

 

 

 

8.

Paskaita tėvams „Amžiaus ypatumai ir auklėjimo metodikos“.

Atskirai kiekvienoje klasėje tėvų susirinkimų metu (pagal poreikį).

Psichologė J. Ignotienė

 

9.

Žalingų įpročių prevencijos programos vykdymas:

- renginys, skirtas Pasaulinei dienai be tabako;

- renginys, skirtas Tarptautinei nerūkymo dienai.

Pagal atskirą grafiką:

 

2017-11-15

2017-05-31

Psichologė J. Ignotienė, VSPS

A. Danupaitė, socialiniai pedagogai V. Dargužis, E. Zakarauskas, klasių vadovai;

 

10.

Renginys, skirtas Tarptautinei AIDS dienai paminėti.

2017-12-01

Psichologė J. Ignotienė, VSPS

A. Danupaitė, socialinis pedagogas V. Dargužis;

 

11.

Prevencinės programos vykdymas:

Vaikų emocinės išraiškos kontrolės grupė (VEIK)

Nuo rugsėjo mėn.

Psichologė J. Ignotienė, specialioji pedagogė D. Jurgaitytė, socialiniai pedagogai V. Dargužis, E. Zakarauskas,

 

12.

Sveikos gyvensenos programos „Sveika mityba ir fizinis aktyvumas – geros savijautos šaltinis“ vykdymas:

-  Pasaulinė psichinės sveikatos diena;

-          paskaitos - diskusijos klasėse apie sveiką mitybą;

-          Pasaulinė diena be triukšmo

-          Judėjimo sveikatos labui paminėjimas.

 

 

 

2017-10

2017 m.

 

2017-04

2017-05-10

Dir. pav. D. Simanauskienė, psichologė J. Ignotienė, VSPS A. Danupaitė, socialinis pedagogas ,

V. Dargužis, mokytojai,

M. Krajinskienė, L. Norvilienė,

T. Gaurylius, klasių auklėtojai, pradinių klasių mokytojos;

 

13.

Savaitė be patyčių.

Kovo 20-26 d.

Psichologė J. Ignotienė, VSPS A. Danupaitė, socialiniai pedagogai 

V. Dargužis, E. Zakarauskas; dailės mokytoja L. Kaziukonė, klasių vadovai

 

14.

Specialistų planuose numatyti tyrimai ir jų pristatymas mokyklos bendruomenei (žr. specialistų planus).

 1. Tyrimas „Naujai atvykusių mokinių gimnazijoje adaptacija“ ( 6-IVg. kl.)
 2. Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos profilaktinių mokinių sveikatos patikrinimo rezultatai.
 3. Tyrimas“ Penktokų adaptacija“

 

 1. Tyrimas pagal Gardnerio metodiką (polinkių ir gebėjimų) II gimn.klasėm.
 2. Tyrimas „Vaikų pasirengimas pirmai klasei“ (Tik su tėvų pageidavimu)
 3. Tyrimas „Patyčių paplitimas tarp 5-6 klasių mokinių“.

 

 

2017-11

 

2017-11

 

2017-10-11 mėn.

2017-03

2017-09

2017-03 mėn.

 

 

Socialiniai pedagogai V. Dargužis, E. Zakarauskas;

VSPS A. Danupaitė

Psichologė J. Ignotienė, VSPS A. Danupaitė

Psichologė J. Ignotienė

Psichologė J. Ignotienė

Psichologė J. Ignotienė, A. VSPS Danupaitė, socialiniai pedagogai V. Dargužis, E. Zakarauskas

 

15.

Individualių pokalbių „Tėvai-mokinys-pagalbos mokiniu specialistai-klasės vadovas“ organizavimas

Pagal poreikį, taip pat po signalinių pusmečių išvedimo

Klasių vadovai, pagalbos mokiniu specialistai

 

SPECIALUSIS UGDYMAS

16.

Kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių ir specialiųjų poreikių mokinių sąrašų sudarymas.

2017-01; 2017-09;

Specialioji pedagogė D. Jurgaitytė, psichologė J. Ignotienė, logopedė I. Banienė

 

17.

Mokytojų parengtų pritaikytų  ir individualizuotų programų aprobavimas.

2017-09

Specialioji pedagogė

D. Jurgaitytė

 

18.

Individualūs susitikimai su specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvais.

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminis įvertinimas

Specialioji pedagogė D. Jurgaitytė, psichologė  J. Ignotienė

 

19.

Namuose mokomų mokinių ugdymo rezultatų aptarimas.

Pagal poreikį

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė

 

20.

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo rezultatų aptarimas su dėstančiais mokytojais ir tėvais.

2017-02;

Specialioji pedagogė D. Jurgaitytė,  direktoriaus pav. D. Simanauskienė

 

21.

Nuolatinis mokinių pasiekimų ir pažangos aptarimas su pedagogais, mokiniais, mokinių tėvais.

Visus metus pagal poreikį

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė,
specialioji pedagogė D. Jurgaitytė , logopedė I. Banienė, psichologė J. Ignotienė

 

22.

Pagalbos mokiniams specialistų pedagoginės veiklos priežiūros vykdymas, rekomendacijų teikimas.

Visus metus pagal poreikį

Direktoriaus pav. D. Simanauskienė

 

 

KRIZIŲ VALDYMAS

23.

Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą.

Esant krizinei situacijai

Gimnazijos administracija, VGK

 

 

 

 

 

Logopedas

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje dirba logopedė IRENA BANIENĖ. Ji
-  įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis;
-  numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms;
-  dirba individualiai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo, komunikacijos trūkumams koreguoti;
-  dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe;
-  konsultuoja mokytojus ir mokinių tėvus vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų klausimais;
-  darbe taiko logopedijos naujoves.

DARBO LAIKAS

PIRMADIENIS 10.00 - 11.00
11.00 - 16.00
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
Logopediniai užsiėmimai.
ANTRADIENIS 11.00 - 12.00
12.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
Logopediniai užsiėmimai.
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
KETVIRTADIENIS 10.00 - 11.00
11.00 - 16.00
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
Logopediniai užsiėmimai.
PENKTADIENIS 10.00 - 11.00
11.00 - 15.00
Konsultacija mokytojams, tėvams, darbas su rajono specialistais.
Logopediniai užsiėmimai

Psichologas

Gimnazijos psichologė – Jadvyga Ignotienė
Gimnazijos psichologės funkcijos:
1Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
2. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje.
3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
4. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
5.  Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
6. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
7. Dalyvauja formuojant teigiamą gimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
8. Šviečia gimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
9. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudama su gimnazijos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, Psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
10. Atlieka aktualius psichologinius tyrimus atsižvelgdama į gimnazijos bendruomenės poreikius.
11. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
12. Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

 

Psichologės darbo laikas:
Pirmadienis:
7.45-16.30
Pietūs 12.00-12.30
Kontaktinės valandos - 8.00-14.30

Antradienis:
7.45-16.30 
Pietūs 12.00-12.30
Kontaktinės valandos - 8.00-14.30

Trečiadienis:
7.45-16.30
Pietūs 12.00-12.30
Kontaktinės valandos - 8.00-14.30

Ketvirtadienis:
7.45-16.30
Pietūs 12.00-12.30
Kontaktinės valandos - 8.00-14.30

Penktadienis:
7.45-16.30    Pietūs 12.00-12.30;


Kontaktai: Kabinetas – 103, el.paštas – Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Socialiniai pedagogai

 

Socialinių pedagogų teikiamos paslaugos

 

Ÿ       Administruoja mokinių nemokamą maitinimą.
Ÿ       Bendradarbiauja su kitais gimnazijos specialistais, pedagogais, auklėtojais, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos ir Ugdymo karjerai grupės veikloje.
Ÿ       Bendradarbiauja su socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Bažnyčia.
Ÿ       Gina vaikų teises ir atstovauja jų interesams.
Ÿ       Informuoja tėvus apie iškilusias problemas, gimnazijos nelankymo atvejus.
Ÿ       Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
Ÿ       Kartu su kitais bendruomenės nariais vykdo patyčių, smurto, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
Ÿ       Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
Ÿ       Konsultuoja mokinių tėvus ir šeimas mokinių socialinių įgūdžių ugdymo klausimais.
Ÿ       Konsultuoja mokytojus, auklėtojus mokinių adaptacijos gimnazijoje klausimais.
Ÿ       Lanko mokinius jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
Ÿ       Organizuoja mokinio reikmenų įsigijimą.
Ÿ       Padeda mokiniams ugdantis socialinius įgūdžius, adaptuojantis gimnazijoje bei visuomenėje.
Ÿ       Suteikia mokiniams pirmąją medicininę pagalbą, jei gimnazijoje nėra visuomenės sveikatos specialistės.
Ÿ       Vykdo mokinių pavėžėjimo apskaitą.

Socialinio pedagogo Eugenijaus Zakarausko darbo laiko grafikas

Savaitės diena 

Konsultavimas, talonų dalinimas 

Pietūs 

Lankymasis namuose, kitose įstaigose, konsultavimasis su specialistais

Pirmadienis 

800 – 1200

1200 – 1245

1245 – 1645

Antradienis 

800 – 1200

1200 – 1245

1245 – 1645

Trečiadienis 

800 – 1200

1200 – 1245

1245 – 1645

Ketvirtadienis 

800 – 1200

1200 – 1245

1245 – 1545

Penktadienis 

800 – 1200 

1200 – 1245

1245 – 1445

 

Socialinio pedagogo Valdo Dargužio darbo laiko grafikas

 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų laikas

Pirmadienis

800 -  1430

1200 - 1230

Antradienis

800 -  1430

1200 - 1230

Trečiadienis

 

 

Ketvirtadienis

800 -  1430

1200 - 1230

Penktadienis

 

 

 

 

Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė Daiva Jurgaitytė

(tel. 867601474)

 

 

Darbo laikas:

I.     08.00 – 14.00
II.   08.00 – 12.00 (pradinėse klasėse)
III.   09.00 – 14.00
IV.   08.00 – 13.00
V.   09.00 – 13.00

 

Specialiosios pedagogės pareigos:
1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje.
2. Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
3. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
6. Naudoja ugdymo procese mokymo priemones.
7. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
8. Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

 

Specialiosios pedagogės veiklos planas 2013-2014 m.m.

 

Tikslas: Nuoseklus ir sistemingas mokinių, turinčių specialiuosius poreikius, ugdymas.
Uždaviniai: Atlikti mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, pradinį įvertinimą.
Kuo daugiau įtraukti tėvus į vaiko mokymosi procesą.
Lavinti sutrikusias pažinimo funkcijas ir šalinti mokymosi negales.

Laukiamas rezultatas: Efektyvus specialiosios – pedagoginės pagalbos mokiniams teikimas gimnazijoje.

Eil. Nr.

Veiklos turinys

Laikas

Atsakingas

Laukiami rezultatai

1

Kabineto paruošimas naujiems mokslo metams.

Iki 09 - 20

 

Tinkamos ugdymui aplinkos sukūrimas specialiųjų poreikių mokiniams

2

Susipažinti su naujai atvykusių mokinių specialiaisiais ugdymosi poreikiais.

Iki 09 - 30

Spec. pedagogė

Pagal poreikius ir rekomendacijas bus teikiama specialioji pagalba.

3

Patikslinti specialiųjų poreikių mokinių sąrašą.

Iki 09-20

Spec. pedagogė

Sudaromas naujas mokinių sąrašas pagal naujai gaunamus duomenis iš Telšių PPT.

4

Konsultuoti mokytojus rengiant pritaikytas ugdymo programas.

Iki 09 – 30 pagrindi-nis srautas (ir visus metus pagal poreikį)

Spec. pedagogė

Nuoseklus ir sistemingas ugdymo turinio planavimas, bendras specialistų ir mokytojų ugdymo tikslų ir uždavinių derinimas

5

Sudaryti specialiųjų pratybų tvarkaraštį.

Iki 09-20

Spec. pedagogė

Pagal nustatytą grafiką mokiniai lankys pratybas

6

Derinti specialiąsias pratybas su bendru ugdymo procesu pagal mokyklos ugdymo programą.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Bendradarbiavimas su pedagogais, ugdymo turinio ir laiko suderinimas su bendruoju ugdymo planu.

7

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, sąrašą pateikti Telšių pedagoginei psichologinei tarnybai.

Iki 10-01

Spec. pedagogė

Informacijos pateikimas.

8

Konsultuoti mokinius ir tėvus ugdymo turinio planavimo ir specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos klausimais.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Bendradarbiavimo su tėvais plėtotė.

9

Nuolatinis mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos aptarimas su pedagogais, mokiniais, tėvais.

Visus mokslo metus pagal poreikį

Spec. pedagogė

Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, sukurti ir išlaikyti teigiamus santykius, pabrėžiant vaikų laimėjimus ugdomosios veiklos metu.

10

Penktokų ir pirmokų adaptacijos mokykloje ir pasiekimų analizė, pirminiai specialiųjų poreikių vertinimai.

Rugsėjį, spalį, lapkritį,

(o vėliau pagal poreikį).

Spec. pedagogė

Kuo objektyvesnis informacijos apie specialiuosius ugdymosi poreikius sukaupimas ir tų poreikių patenkinimas remiantis ja.

11

Konsultuoti pedagogus dėl konkrečių specialiųjų poreikių vaikui skirtų mokymo metodų, formų, priemonių, vietos parinkimo ir jų taikymo efektyvumo.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo efektyvumas

12

Supažindinti pedagogus su naujausia metodine literatūra, pateikti medžiagą iš seminarų ir konferencijų apie specialųjį ugdymą.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Pedagogų švietimas

13

Dalyvauti mokyklos specialiojo ugdymo komisijos darbe bei metodiniuose ir pedagogų tarybos posėdžiuose.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Teikiama informacija, bendradarbiaujama.

14

Individualūs susitikimaisu tėvais. Aptariami mokinių specialieji ugdymosi poreikiai, pateikiama išsami informaciją apie mokymą ir įvertinimo rezultatus.

10 mėn. pradžioje (pagal poreikį 04 mėn.)

Spec. pedagogė

Tėvų švietimas

15

Dalyvauti 2 klasių tėvų susirinkimuose ir supažindinti su spec. pedagogės darbo specifika, vaiko gerovės komisijos veikla.

 

Pagal

2 kl. mokytojų veiklos planą

Spec. pedagogė

Bendradarbiavimas su tėvais.

16

Derinti specialiųjų pratybų

tvarkaraštį 2013-2014 m. m. II-ajam pusmečiui.

Iki 2014-01-21

Spec. pedagogė

Bendradarbiavimas su pedagogais

17

Kartu su tėvais spręsti iškilusius sunkumus, esant reikalui, kreiptis į vaiko gerovės komisiją ir PPT.

Esant poreikiui

 

Spec. pedagogė

Bendradarbiavimas su tėvais ir PPT.

18

Bendradarbiauti su gimnazijos logopede, aptarti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimo procesą.

Visus mokslo

metus

Spec. pedagogė

Specialiųjų ugdymo poreikių tenkinimo efektyvumas

19

Dalyvauti Telšių miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinės grupės (būrelio) veikloje.

Pagal planą

Spec. pedagogė

Savišvieta

20

Klausytis lektorių paskaitų Telšių švietimo centre įvairiais spec. ugdymo klausimais.

Pagal švietimo centro planą

Spec. pedagogė

Kvalifikacijos kėlimas

21

Dalyvauti PPT rengiamose paskaitose ir seminaruose.

Pagal planą

Spec. pedagogė

Kvalifikacijos kėlimas

22

Dalyvauti Lietuvos specialiųjų pedagogų asociacijos renginiuose.

Pagal planą

Spec. pedagogė

Kvalifikacijos kėlimas

23

Domėtis informaciniame biuletenyje „Valstybės žinios” išleistais įstatymais, naujausia literatūra, švietimo ir specialiojo ugdymo naujovėmis.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Savišvieta

24

Įsigyti naujausią literatūrą specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais ir ugdymo priemones, kabineto turtinimui.

Visus mokslo metus

Spec. pedagogė

Priklausomai nuo lėšų

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūra mokykloje

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aurelija Danupaitė, tel. 60211
Mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose vykdantis Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi:

 1. puikiai išmanyti vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus, vaikų teises ir socialines garantijas, asmens sveikatos konfidencialumo reikalavimus, mokinių vystymosi ir ugdymo proceso ypatumus;
 2. asmeniniu pavyzdžiu propaguoti sveiką gyvenimo būdą, nepažeisti etikos normų;
 3. laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas;
 4. paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo būdus;
 5. atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir suteikti pirmąją pagalbą;
 6. vykdyti pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą;
 7. analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

TVIRTINU
Direktorius

Aurelijus Laurinavičius
2015 m. rugsėjo 1 d.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS AURELIJOS DANUPAITĖS
2015 M. RUGSĖJO 1 D. – 2016 M. RUGSĖJO 1 D.
DARBO LAIKO GRAFIKAS

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Mokykla

Pirmadienis

8.00 – 12.00

( I ir III mėn. pirmadienis)

(II ir IV mėn. pirmadienis)

12.30 – 16.00

12.00 - 12.30

Telšių suaugusiųjų mokykla Jaunimo skyrius
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Antradienis

7.45 – 16.00

12.00 - 12.30

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Trečiadienis

7.45 – 16.00

12.00 - 12.30

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Ketvirtadienis

7.45 – 16.00

12.00 - 12.30

Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Penktadienis

8.00 – 14.00

14.00 – 15.45

12.00 - 12.30

Telšių raj. Viešvėnų pagrindinė mokykla                    Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

 PASTABA. Penktadieniais nuo 13.30 iki 14.00 val. Viešvėnai – Telšiai. Tarnybinė komandiruotė ( kelionė į ugdymo įstaigą).

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė                                                                                                         Aurelija Danupaitė

 SUDERINTA
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija
direktorius Robertas Ežerskis

 PATVIRTINTA
Telšių raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus
2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V- 13

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO, VYKDANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE, PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, (toliau – specialistas) asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją.

II. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI

2. Kvalifikacijos reikalavimai – aukštojo universitetinio išsilavinimo bakalauro studijų baigimo diplomas, išduotas formalųjį švietimą vykdančio švietimo tiekėjo, patvirtinantis suteiktą visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
3
. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikaciją turinčiu laikomas asmuo, Lietuvos Respublikoje baigęs vieną iš šių studijų programų:
3.1. medicinos felčerio, felčerio - laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo studijų programas ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomus, papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 40 val. Visuomenės sveikatos priežiūros kursus bei iki 2007 metų birželio 1 dienos dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokyklose. Toks asmuo iki 2009 metų sausio 1 dienos gali dirbti visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, vykdančiu sveikatos priežiūrą mokykloje;
3.2. medicinos felčerio, felčerio – laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo studijų programas ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomus, papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. Visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimosi kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
3.3. užsienyje įgyta visuomenės sveikatos specialisto profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Specialistą skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį darbdavys (įstaigos vadovas).
5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi žinoti ir suprasti:
5..1 visuminę (holistinę) sveikatos sampratą;
5.2. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;
5.3. mokyklos bendruomenės dalyvavimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, reikšmę, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus;
5.4. Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos bei vystimosi klausimais;
5.5. vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus;
5.6. vaikų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų epidemiologijos principus, epidemiologinės priežiūros pagrindines priemones, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus;
5.7. biostatistikos pagrindus;
5.8. vaikų sveikatos rodiklius;
5.9. veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai;
5.10. asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus;
5.11. vaiko organizmo vystimosi anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį vaiko organizmo vystimuisi;
5.12. vaikų teises ir socialines garantijas;
5.13. mokinių ugdymo proceso organizavimo ypatumus ir dienos režimą;
5.14. vaikų sveikos mitybos principus ir taisykles;
5.15. mokinių ugdymo aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams pagrindinius vertinimo principus;
5.16. bendravimo su mokyklų bendruomene būdus ir pagrindines priemones.
6. Specialistas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, biuro nuostatais, įstaigos vadovo įsakymais, biuro ir mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigų instrukcija.
7. Specialistas privalo išklausyti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus.

 

III. SPECIALISTO FUNKCIJOS

8. Organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
9. Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams):
9.1. ugdyti ir kontroliuoti asmens higienos įgūdžius;
9.2. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
9.3. dalyvauti rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
9.4. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimą, skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
9.5. organizuoti priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
9.6. rūpintis fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;
9.7. rūpintis mokinių pervargimo profilaktika, rengti poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
9.8. dalyvauti sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
9.9. teikti informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais
10. Dalyvauti formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais:
10.1. vykdyti mokymo proceso organizavimo priežiūrą, atlikti mokymo planų, mokinių ugdymo krūvio įvertinimą;
10.2. teikti konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje, komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes bei vykdant mokinių fizinį auklėjimą;
10.3. stebėti mokyklos sporto varžybas ir reikalui esant suteikti medicinos pagalbą;
10.4. derinti sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę.
11. Vykdyti pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą:
11.1. kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoti jų rezultatus, informaciją apibendrinti ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikti mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
11.2. nustatyti ir koreguoti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų ir kt.) bei nustatyti jų paplitimą;
11.3. teikti informaciją apskrities visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
11.4. organizuoti mokykloje apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimą.
12. Vykdyti užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoti priemones epidemijai užkirsti.
13. Teikti pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
14. Teikti arba koordinuoti pirmą medicininę pagalbą vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.V-450 (sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą).
15. Tvarkyti medicinos dokumentus, kaupti ir savo veikloje taikyti metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
16. Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
17. Bendradarbiauti su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
18. Organizuoti susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais mokinių sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemonėms įgyvendinti.
19. Teikti pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.
20. Dalyvauti įgyvendinat sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
21. Rengti mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.
22. Naudotis informacinėmis technologijomis.
23. Vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu mokyklos bendruomenei.
24. Nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžianti profesinės etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių.

IV. SPECIALISTO TEISĖ

 

25. Specialistas turi teisę:
25.1. reikalauti, kad vadovas (darbdavys) užtikrintų darbe saugą ir sveikatą, nustatyta tvarka aprūpintų reikiamomis darbo priemonėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
25.2. teikti pasiūlymus mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
25.3. teikti pasiūlymus sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais;
25.4. dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, moksliniuose tyrimuose, kuriuose nagrinėjami su profesija susiję klausimai;
25.5. kelti kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose.

V. SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ

 

26. Specialistas atsako už:
26.1. mokiniams, mokyklos darbuotojams teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros kokybę ir rezultatus;
26.2. informacijos apie mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklių teisingą pateikimą bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
26.3. medicinos etikos ir deontologijos taisyklių laikymąsi;
26.4. tinkamą darbo laiko naudojimą;
26.5. darbo drausmės pažeidimus.
27. Specialistas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VI. SPECIALISTO PAVALDUMAS

28. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, tiesiogiai pavaldus biuro direktoriui.

Susipažinau ir sutinku:
..................................
( parašas)
.................................
( Vardas, pavardė )
...................................
( data )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau straipsnių...

 1. Ugdymas karjerai
 2. Biblioteka