Laisvos darbo vietos

TELŠIŲ VINCENTO BORISEVIČIAUS GIMNAZIJA

Viešoji įstaiga, Džiugo 6, LT-87116, Telšiai, tel (8 444) 60211, e. p. gimnazija@borisevicius.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190556414

 Užimtumo tarnybai             2020-07-01                    Nr. S-175

DĖL LAISVŲ DARBO VIETŲ NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

Pateikiame informaciją apie laisvas darbo vietas.
Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
Asmuo priimamas dirbti mokytoju atrankos būdu (pokalbis).

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Darbo krūvis

Darbo sutarties rūšis

Kvalifikaciniai reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 1.

 

 

 

 

 

 

 

 Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

 Anglų k. mokytojas

 1 et.

 Neterminuota

 Pageidautina - ne žemesnė kaip vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Anglų k. mokytojas

Apie 0.25 et.

Terminuota

2020 - 2021 m. m.

Pageidautina - ne žemesnė kaip vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Rusų k. mokytojas

Apie 0.15 et.

Terminuota

2020 - 2021 m. m.

Pageidautina - ne žemesnė kaip vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Istorijos mokytojas

Apie 0,5 et.

Terminuota

2020 - 2021 m. m.

Pageidautina - ne žemesnė kaip vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Grafinio dizaino mokytojas

Apie 0,1 et.

Terminuota

2020 - 2021 m. m.

Pageidautina - ne žemesnė kaip vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau dokumentai):
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje)
6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje).
7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami adresu: Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija, Džiugo g. 8., LT-87116, Telšiai. el. p. robertas.ezerskis@borisevicius.lt Pasiteirauti galima Tel. Nr. (8 444) 60212, mob. 8 600 66454,

 Dokumentai pateikiami iki 2020-07-15 16. 00 val. asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2020-07-16 pagal pateiktą grafiką.

Direktorius Robertas Ežerskis


Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.
Konkurso paskelbimo data – 2020 m. birželio 1 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,6-12,65 bazinio dydžio.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau- kompetencijų vertinimo ataskaita) kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriui (adresu Žemaitės g. 14, Telšiai, 106 kab.), elektroniniu paštu jurgita.jaruckiene@telsiai.lt arba registruotu laišku (adresu Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai) ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 24 d. įskaitytinai.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Informacija teikiama tel.: (8 444) 56190, 8 671 73074.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Atrankos data – 2020 m. spalio 8 d.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt) per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.

 

Atnaujinta: 2021-03-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.55 - 10.40
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 11.55 - 12.40
 • 6. 12.50 - 13.35
 • 7. 13.45 - 14.30
 • 8. 14.35 - 15.20