Šv. Jono Bosko dvasia dega mūsų gimnazijoje

  • Paskelbta: 2021-01-14
  • Kategorija: Sielovada

   Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija -  katalikiška. Tokią mokyklą ir norėjo matyti  įkūrėjai, idėjas derindami su tuometiniu Telšių vyskupu A. Vaičiumi ir su pirmuoju kapelionu kun. Jonu Kaunecku.  1990 rugsėjo 1d . duris atvėrė pirmoji katalikiška mokykla Lietuvoje. Pradžioje  bendruomenės dvasiniam ugdymui kapelionu buvo paskirtas kun. Jonas Kauneckas (dabar Panevėžio vyskupas emeritas). Bėgant metams kapelionai keitėsi, vis kiti kunigai  rūpinosi bendruomenės sielovada,  stiprino bei puoselėjo gimnazijos krikščionišką savitumą. Daug prie gimnazijos religinio švietimo  prisidėjo Telšių Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų klebonas kun. Juozas Šiurys. Jis net  8 metus vedė bendruomenę dvasiniu taku. Sielovadai plėsti didelę paramą gimnazija gavo iš  užsienio partnerių -  Austrijos ir Vokietijos Bažnyčios. Jų pagalba buvo įkurta graži ir erdvi koplyčia.   
   2015 m. pavasarį į Telšius ir į Vincento Borisevičiaus gimnaziją buvo atvežtos šv. Jono Bosko relikvijos. Jaunimo tėvo ir draugo viešnagė paliko didelį įspūdį ir gerus atsiminimus mieste bei mokykloje.  Telšių vyskupijos iniciatyva ir pagalba gimnazija pradėjo bendradarbiauti su Šv. Jono Bosko kongregacija, t.y. su vienuoliais saleziečiais. Šios kongregacijos idėja yra jaunimo ugdymas mokyklose, parapijose, dienos centruose ir visose kitose veiklose, per kurias galima padėti vaikams ir jaunuoliams rasti jaukią, saugią aplinką bei kurti savo gyvenimo kelią į visuomenę kaip geriems krikščionims ir doriems piliečiams. 
   Taip iš Vilniaus saleziečių vienuolyno į Žemaitijos sostinę 2017 m. rugsėjo mėn. atvažiavo du pirmieji saleziečiai: kun. Pranciškus Doan Quoc Ky iš Vietnamo ir br. Piercarlo Manzo iš Italijos. Šiltai ir nuoširdžiai priimti į mokyklos bendruomenę, abu greitai įsitraukė į naujas veiklas ir pradėjo eiti paskirtas pareigas: kun. Pranciškus -  kapeliono, o Piercarlo -  istorijos mokytojo.   
2020 m. į Telšius atvyko dar du saleziečiai: kun. Alexis Danilo Garro iš Argentinos ir kun. Ryan Oliver Bautista iš Filipinų. Pirmiausia abu ėmė mokytis lietuvių kalbos. Besimokydami  pamažu jie susipažino su gimnazijos bendruomene, mokytojais ir mokiniais. Kun. Alexis turi patirties darbe su įvairias priklausomybes turinčiais jaunuoliais. Be to, jis yra puikus muzikos virtuozas. Kunigas Oliver studijavo biologiją ir filosofiją. Dažniausiai bendraudamas angliškai jis  prisideda prie mokinių užsienio kalbos lavinimo. Kol visuotinė pandemija ir karantinas neapribojo gyvojo bendravimo, abu kasdien lankėsi mokykloje,  bendravo su visais, vedė Šv. Mišias mokiniams, bendradarbiavo įvairiuose mokytojų projektuose.
   Tikimės, kad jaunatviška kun. Jono Bosko dvasia padės gimnazijos ir Telšių jaunimui rasti tinkamus kelius mylėti Dievą, Tėvynę ir artimą bei tapti gerais kirkščionimis, doriais visuomenės veikėjais.    

        

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos